Версия за печат

00413-2012-0023

BG-Горна Оряховица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, За: Ренета Кочева - Гл. специалист Обществени поръчки, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: obstina@g-oryahovica.org, Факс: 0618 60203

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълняване на авторски надзор на обект:"Ремонтно възстановителни работи на църква "Св. Троица", гр. Горна Оряховица"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълняване на периодичен авторски надзор и оказване на техническа помощ по част: "Архитектура" на обект: Ремонтно възстановителни работи на църква "Св. Троица", гр. Горна Оряохвица.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00413-2012-0023

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 503474 от 09.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изпълняване на авторски надзор по част "Архитектура" на обект: "Ремонтно възстановителни работи на църква "Св. Троица", гр. Горна Оряховица"
V.1) Дата на сключване договора
28.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ШКОРПИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 200759234, ул. "Освобождение" № 12, Р България 5000, гр. Велико Търново, Тел.: 0888 947678

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договорът е сключен с възнаграждение (хонорар),което ще се заплаща за час осъществен авторски надзор от проектант на обекта - 50,00 лв без ДДС. Хонорарът се изчислява на база отчетено действително вложено време с Протокол, подписан от технич. ръководител на обекта и лицето, упражняващо инвестит. контрол.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.