Версия за печат

02851-2012-0057

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", ул. "Княз Борис I" №124, За: Елиета Начева, Р България 1000, София, Тел.: 02 9823099, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mvr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изработка и доставка на тениски с къс ръкав и фланелки с дълъг ръкав - цвят черен арт. 1 Тениски с къс ръкав, с надпис "ПОЛИЦИЯ" арт. 2 Тениски с къс ръкав, с надпис "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" арт. 3 Тениски с къс ръкав, с надпис "СПС" арт. 4 Тениски с къс ръкав, с надпис "ПБЗН" арт. 5 Тениски с къс ръкав, с надпис "МИГРАЦИЯ" арт. 6 Тениски с къс ръкав, с надпис "АМВР" арт. 7 Фланелки с дълъг ръкав, с надпис "ПОЛИЦИЯ" арт. 8 Фланелки с дълъг ръкав, с надпис "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" арт. 9 Фланелки с дълъг ръкав, с надпис "ПБЗН"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София, кв. " Захарна фабрика ", ул. " Кукуш " . № 1 - Централни вещеви складове - ДУССД - МВР
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

" Изработка и доставка на тениски с къс ръкав и фланелки с дълъг ръкав "

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

18331000

Описание:

Тениски

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
91020 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 157 - 262366 от 17.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ОП-58-Д-194 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изработка и доставка на тениски с къс ръкав и фланелки с дълъг ръкав-цвят черен
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Кооперация-Военноинвалид", ул."Кракра" 15/7Б, Р. България ......., Перник, Тел.: 076 600463, Факс: 076 600463

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 99999 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 91020 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договорът се сключва за срок 6 / шест / месеца. Изпълнението е чрез периодични доставки до 6 / шест / месеца от датата на сключване на договора по следния график: - 60 / шестдесет / дни от датата на заявката , доставка на не по-малко от : 2000 бр., тениски с къс ръкав и фланелки с дълъг ръкав: - Останалото количество изделия - на партиди, по количества в срок 60 дни, след предоставена от Възложителя писмена заявка с размерна спецификация. Общо количество на поръчката - 10500 бр.. 2. Гаранционен срок - не по-малко от 12 месеца от датата на получаване в складовете на Възложителя и подписване на приемо-предавателен протокол.Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок в 15 /петнадесет/ дневен срок след откриването им..Рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП или в 10-дневен срок от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно условията по чл. 120, ал. 6 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор "ПНО" към Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", ул. "Княз Борис I" №124, Р България 1000, София, Тел.: 02 9825645, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ