Версия за печат

00383-2012-0040

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул. "България" 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. България №12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

ІІ.1.2) Кратко описание

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ: „ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”. Предмет на конкурса е изработване на идеен инвестиционен проект и в следваща фаза със спечелилия първо място - технически и работен паркоустройствен проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема „Зелена и достъпна градска среда”.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000, 71400000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Административна информация
ІV.1.2) Предишна публикация, свързана със същия конкурс

ДА

Номер на обявлението в ДВ 500672 от 21.09.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

№: 1

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

7

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

Първо място - Консорциум „Архитекти за Добрич”, ул. "Йордан Йовков" 2, ет.3, ап.5, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 0886 802546

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 4000 BGN
№: 2

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

7

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

Второ място - „Селко 7” ЕООД, кв. "Хладилника", ул. "Кишинев" 3-В-26, Р. България 1000, София, Тел.: 02 8686127

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 2000 BGN
№: 3

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

7

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

Трето място - „Дизайн груп студио” ООД, ул. "Галилео Галилей" 20, вх.А, ап.2, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9714468

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 1000 BGN
№: 4

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

7

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

Четвърто място - Консорциум „Добрич 2013” ДЗЗД, ул. "Сини вир" 15, ет.2, Р. България 1000, София, Тел.: 02 4437434


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. "Зелена и достъпна градска среда"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община град Добрич, ул. "България" 12, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrich.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация

27.11.2012 г.