Версия за печат

02851-2012-0070

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Дирекция " Управление на собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи, ул. "Княз Борис І" №124, За: Сияна Вълчева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9823653, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: Дирекция УССД-МВР
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Застраховка на 2 бр. хеликоптери AW 109E и 1 бр. AW 139, оборудвани със специална техника

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Застраховка на 2 бр. хеликоптери AW 109E и 1 бр. AW 139, оборудвани със специална техника

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
959834.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 165 - 274120 от 29.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ОП-83-Д-190 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Застраховка на 2 бр. хеликоптери AW 109E и 1 бр. AW 139, оборудвани със специална техника
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЗAД "Армеец" АД, ЕИК 121076907, ул."Стефан Караджа" № 2, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8119100, Факс: 02 8119103

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 959834.82 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

сектор "Правно-нормативно обслужване" - ДУССД - МВР, ул. "Княз Борис І" № 124, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824924, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ