Версия за печат

00334-2012-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Митници", ул. "Г.С.Раковски" № 47, За: Евгения Танева, Р България 1202, София, Тел.: 02 98594020, E-mail: evgenia.taneva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): митническа дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на персонални и преносими работни станции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Митница Бургас гр. Бургас, пл.„Ал. Батенберг” №1 Митница Варна гр.Варна, пл. Славейков“ №2 Митница Пловдив гр. Пловдив, ул.„Кукленско шосе” № 32 Митница Свиленград гр. Свиленград, кв.„Капитан Петко Войвода”, ул.„Асен Илиев” № 4 Митница Русе гр.Русе, бул. "Липник" №117 Митница Лом гр. Лом, ул.„Дунавска” № 44 Митница Свищов гр. Свищов, ул.„Дунав” №10 Митница Аерогара София гр. София, бул.„Брюксел” №1 Митница Югозападна гр.Благоевград,ул."Покровнишко шосе" Митница Столична гр. София, ул. "Веслец" №84 ЦМУ гр.София, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата поръчка се отнася за закупуване на персонални и преносими работни станции за служителите на Агенция "Митници".

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
639888 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 153 - 255705 от 10.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 1602/26 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на персонални и преносими работни станции
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"АЙ БИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 131086564, ул. "Трепетлика" № 1, ет.2, ап.3, Р България 1000, гр. София, Тел.: 02 9615455, Факс: 02 9615456

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 639888 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ