Версия за печат

00188-2012-0006

BG-град Хисаря: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14, За: Асен Сурчев, РБ 4180, град Хисаря, Тел.: 0337 62180, E-mail: obhisar@hisar.bg, Факс: 0337 62030

Място/места за контакт: гр. Хсаря
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на консултант за извършване на строителен надзор по проекти, финансирани по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на инвестиционен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с. Красново, Община Хисаря”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Хисаря и с.Красново, община Хисаря
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Договорът предвижда извършване на строителен надзор по време на строителството при изпълнението на СМР за прилаганена мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Хисаря, както следва: 1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Пинокио" в гр. Хисаря 2. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Дъга" в гр. Хисаря, кв. Момина баня 3. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Климент Охридски" в гр. Хисаря, кв. Веригово 4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Христо Ботев" в с. Красново, община Хисаря.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50200000

Описание:

Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и подобни услуги (преустройство, реконструкция, оборудване) на превозни средства, без автомобили

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
10600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 35
Показател: Технически показател за изпълнение на поръчката–П2; тежест: 50
Показател: Размер на исканото от участника авансово плащане – П3; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 110 - 183214 от 08.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: BG161PO001/4.1-03/037-U-1 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на инвестиционен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с. Красново, Община Хисаря”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.09.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Рафаилов консулт" ЕООД Булстат 121811498, район Красно село, ж.к. Борово, ул. "Родопски извор" № 54, РБ 1680, София, Тел.: 02 9586412, E-mail: info@rafailov-consult.com, Факс: 02 9586413

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10600 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10600 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с. Красново, Община Хисаря” се финансира със средства по ОПРР 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ