Версия за печат

00413-2012-0019

BG-Горна Оряховица: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев", За: Миглена Петкова - старши юрисконсулт, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.g-oryahovica.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Основен ремонт на обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Основен ремонт ЦДГ "Асен Разветников" с. Драганово - филиал Стрелец"; Обособена позиция № 3 "Основен ремонт ел. и отоплителна инсталация ДВХУИ с. Драганово"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с. Драганово
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Основен ремонт на обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Основен ремонт ЦДГ "Асен Разветников" с. Драганово - филиал Стрелец"; Обособена позиция № 3 "Основен ремонт ел. и отоплителна инсталация ДВХУИ с. Драганово"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3945.44 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ценови критарий; тежест: 40
Показател: Техническа оценка; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 472499 от 29.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Основен ремонт на обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 3 "Основен ремонт ел. и отоплителна инсталация ДВХУИ с. Драганово"
V.1) Дата на сключване договора
08.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Апсидастрой" ООД ЕИК 201 578 571, ул. "Оборище" № 9, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0876 000791

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3945.44 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор