Версия за печат

00281-2012-0001

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

“Комплексен онкологичен център–Русе ЕООД”, ул. "Независимост" № 2, За: маг.фарм. Гайдарова, Република България 7002, Русе, Тел.: 082 819955, E-mail: kocruse@abv.bg, Факс: 082 834463

Място/места за контакт: Болнична аптека

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kocruse.com.

Адрес на профила на купувача: www.kocruse.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ-Русе” ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Болнична аптека на КОЦ-Русе ЕООД
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ-Русе” ЕООД с оглед обезпечаване неговото нормално функциониране за срок до 12 месеца. Лекарствените продукти и медицинските изделия, предмет на поръчката, са посочени в документацията за участие и в приложение Б на обявлението. Доставките ще се извършват на база периодични заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Възложителят не е длъжен да изкупи посочените количества.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33631400, 33610000, 33615000, 33621000, 33661000, 33641100, 33670000, 33692300, 33692210, 33141115, 33141114, 33141310, 33141320, 33141420, 33692000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Антибиотици и медикаменти за химиотерапия, за дерматологично приложение
Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за диабетици
Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи
Медикаменти за нервната система
Гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти
Медикаменти за дихателната система
Ентерални храни
Парентерални хранителни разтвори
Медицински памук
Марля за медицинска употреба
Спринцовки
Игли за медицинска употреба
Хирургически ръкавици
Медикаментозни разтвори
Медицински консумативи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
195747.6 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок на отложено плащане в дни ; тежест: 10
Показател: Преференции за центъра в % ; тежест: 5
Показател: Цена за една мерна единица; тежест: 85
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 77 - 126713 от 20.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:за доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕРК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 200836780, район Искър, бул.„Проф. Цветан Лазаров” №83, България 1582, София, Тел.: 02 8075111, E-mail: merck@merck.bg, Факс: 02 8075100

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 182697.6 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:за доставка на медицински изделия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ОМНИМЕД" ЕООД, ЕИК 121438533, район Красно село, ул. Царица Елеонора № 9, ап. 2, България 1618, София, Тел.: 02 9555404, E-mail: Omnimed@techno-link.com, Факс: 02 9586491

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13050 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 и 6 ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ