Версия за печат

00423-2012-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-12-264 от 02.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212722; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изготвяне на Идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" /км.10+452/ до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. „Черни връх” през кв. „Хладилника” от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул. „Елин връх” до ул. „Филип Кутев” с МС ІІ-12 и „Линеен пункт” /съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите/

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-12-200 от 15.08.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-495957
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 423-2012-9
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

495957

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

15.08.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Офертата, която отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, надвишава финансовия ресурс, който той може да осигури. Същият е в размер на 180 000 лв. за настоящата поръчка, видно от Протокол № 281/25.10.2012г. за осигурени средства за проектиране до края на 2012г. – приложение към Договор №РД-59-3004/26.03.2008г. между Столична община в качеството й на Възложител и „Метрополитен” ЕАД.

IV.4) Най-ниска оферирана цена

209 900 лв без ДДС

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: ст.н.с.д-р инж. Стоян Братоев Иванов
Длъжност: Изпълнителен директор