Версия за печат

00044-2012-0075

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 "Калотина-СОП" участък 1 от км 1+000 до км 32+447".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основно място на изпълнение: Област София.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

"Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 "Калотина-СОП" участък 1 от км 1+000 до км 32+447". Обектът се води под наименованието АМ "Калотина – София", Лот 3 – Калотина – Софийски околовръстен път", съгласно решение на ЕК от 11.11.2011г. Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за Модернизация на съществуващото трасе на ПЪТ І-8 "Калотина-СОП" участък 1 от км 1+000 до км 32+447". Път I-8 "Калотина-СОП" се намира в посока запад от гр.София.За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП "Калотина".Краят на обекта е на км 32+447.20 на около 1400м след надлез над ж.п. линия "София-Калотина".Обектът се намира на територията на област София. Обектът включва: Рехабилитация от км 1+000 до км 32+447.20, дължина на участъка - L=31,4472 км. Начало на първи участък – км 1+000 е при излизане от зоната на ГКПП "Калотина". Край на първи участък – км 31+270. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В участъка от км 2+200 до км 25+500 е двулентов с настилка 7.50м ( в някои участъци 8.00м). От км 25+500 до края при км 32+447.20 съществуващия път е четирилентов с настилка 14.00м. Проектно решение от км 1+000 до км 32+447.20: Обектът е разположен на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: от км 1+000 до км 15+500 - проектна скорост V¬¬ПР = 100 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 22.00 м и от км 15+500 до км 32+447.20 - проектна скорост V¬¬ПР = 110 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 23.50 м. Общата дължина на трасето в този участък е 31447.2м. Обектът представлява уширение на съществуващия път до необходимия габарит, като в отделни участъци са подобрени геометричните му елементи, с цел достигане на необходимата проектна скорост. От км 1+000 до км 32+447.20 уширението е от ляво, от дясно или двустранно с оглед избягване на тънки насипи или дълбоки изкопи, както и да се избегне засягане на крайпътни обекти. Лявата крива №1 от км 1+000 до км 1+900 е реконструирана и се измества на дясно по растящият километраж с оглед разполагането на пътния възел за с. Калотина и близостта с ж.п. линията Калотина – София отляво. Дясната крива №6 е реконструирана и отговаря за Vпр=80км/ч R=250м. Поради тежките теренни условия в ляво от трасето на пътя радиусът на кривата не е приведен за Vпр=100км/ч и скоростта ще бъде ограничена. Лявата крива №17 от км 8+100 до км 8+500 е реконструирана и се измества наляво по растящият километраж, за да бъде осигурен минималния радиус за Vпр=100км/ч. R=450м. На км 3+560 съществуващотото трасе пресича с ж.п.надлез ж.п.линията София-Калотина. Съоръжението има не достатъчен широчинен габарит и пътят не може да мине през него. Поради тази причина се налага разделяне на платната, като лявото платно остава на нивото на съществуващият път и се запазва съществуващото ж.п. съоръжение. Дясното платно се вдига на естакада с цел преминаване над ж.п. линията. Естакадата е от км 3+016 до км 3+978. В участъка от км 4+500 до км 6+200 трасето се уширява отдясно и попада върху съществуващия стар път. Предвидена е връзка вход-изход от Път I-8 при км 6+320 със стария път в посока Драгоман. При км 12+520 е предвиден вход-изход от Път I-8 за TIR-ж.п.терминал по искане на Община Драгоман. За участъка от км 14+000 до км 15+000 проектът+ е съобразен с предоставения проект за локално платно от Община Драгоман отляво по растящия километраж. За локалното платно, съгласно предоставените документи е извършена отчуждителна процедура. Поради това проектното трасе се уширява отдясно, като засяга трасето на стария павиран път, за което е предвидена реконструкцията му в участъка от км 15+040 до км 15+360. Предвидена е и реконструкция на стария павиран път от км 16+050 до км 16+250 и от км 15+500 до км 29+000.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Проектът е изготвен съгласно изискванията на Заданието за проектиране, Норми за проектиране на пътища и Техническа спецификация за обекта (базирана на Техническа спецификация 2008) със следните технически параметри: Дължина на изграждания участък от пътя - 31.4472 км. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: от км 1+000 до км 15+500 - проектна скорост Vпр = 100 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 22.00 м и от км 15+500 до км 32+447.20 - проектна скорост Vпр = 110 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 23.50 м. Участък от км 1+000 до км 15+500 – Vпр=100км/ч: а) ленти за движение – 4 х 3.50 м; б) водещи ивици – 4 х 0.50 м; в) разделителна ивица – 1 х 3.00 м; г) банкети - 2 х 1.50 м. Общо: 22.00 м Участък от км 15+500 до км 32+447.20 – Vпр=110км/ч: а) ленти за движение – 4 х 3.75 м; б) водещи ивици – 4 х 0.50 м; в) разделителна ивица – 1 х 3.50 м; г) банкети - 2 х 1.50 м. Общо: 23.50 м След приемане на идейния проект, във връзка с осигуряване безопасност на движението, е променен габарита на пътя, изразяващо се в добавяне на ленти за принудително спиране, и габаритът, който трябва да се постигне е следният: Участък от км 1+000 до км 15+500 – Vпр=100км/ч: а) ленти за движение - 4 х 3.50 м; б) водещи ивици - 4 х 0.50 м; в) ленти за принудително спиране - 2 х 2.00 м; г) разделителна ивица - 1 х 3.00 м; д) банкети - 2 х 1.25 м. Общо: 25.50 м Участък от км 15+500 до км 32+447.20 – Vпр=110км/ч: а) ленти за движение - 4 х 3.75 м; б) водещи ивици - 4 х 0.50 м; в) ленти за принудително спиране - 2 х 2.00м; г) разделителна ивица - 1 х 3.50 м; д) банкети - 2 х 1.25 м. Общо: 27.00 м. Парцеларният план е съобразен с новият габрит на пътя.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

25


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 1 000 000 (един милион) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. При издаване на (Акт обр. 16) за обекта, Възложителят освобождава 1/3 /една трета/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година след издаване на (Акт обр. 16), Възложителят освобождава още 1/3 /една трета/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от гаранцията за изпълнение на договора 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на десет на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ изискуемата информация съответно от Приложения № № 14, 15 и 18 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. В 30 – дневен срок от датата на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс, представляващ десет на сто от Цената за изпълнение на Договора с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 10 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното му възстановяване. Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, издадена от банка с добра репутация, покриваща пълния размер на аванса, изготвена във формата, приложена към документацията за участие в Обществената поръчка (или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), със срок на валидност 90 дни след Датата на приключване. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка направена удръжка. Междинните плащания се извършват въз основа на: Фактическо завършване на Етап; Доклад за извършените ППР или СМР, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР; Междинен сертификат за изпълнени проектантски и СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверен и съгласуван от КОНСУЛТАНТА /Консултанта в срок от 10 десет работни дни, след получаване на документите посочени по-горе, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде изплатена на Изпълнителя. При наличие на условия за плащане представя на Възложителя за одобрение междинния сертификат за изпълнени проектантски СМР. Възложителят следва да одобри или отхвърли представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаване на становището на Консултанта, за което уведомява писмено Изпълнителя и Консултанта./ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на Договора и Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на съответния сертификат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От сумите по Междинния сертификат ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада сумите за авансовото плащане до окончателното му възстановяване, сумата на всички неустойки и обезщетения, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и сумите, платени по всички Частични Междинни сертификати, ако има такива, отнасящи се за същия Етап. Остатъкът от сумите по Междинния сертификат се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

При подписване на дог. за ОП участникът, опр.за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1.Документи за удостов. липсата на обс.по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и чл.47, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП, изд. от компет. орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивал. документ на съдебен или адм. орган от държ., в която е установен. Не се изисква предст. на докумен. в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изкл. на всички др. обстоятелства, невписани в ТР. Когато уч. е обед-е, док. се представят от всеки един от участн. в обед-то, а когато Възлож. не е поставил изискване за създаване на ЮЛ се пред. и док. по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато уч. е чужд. лице и съгласно законодателството на държ., в която е установен, не се издават док. по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, уч. представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държ., в която е установен. Когато клетвената дек. няма правна стойност, участ. представя официално заявление, направено пред съдебен или адм. орган, нотариус или компетентен проф.или търговски орган в държ., в която той е установен. 2.Удост. за наличие или липса на задължения към държ. и община, на основание чл. 87, ал. 6 от (ДОПК) или, в случаите когато уч. е чужд. лице, съответен док., изд. от компетентните органи на държ. на уч., за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за соц. осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държ., в която уч. е установен, изд. към датата на подписване на дог. Когато уч. е обединение, което не е ЮЛ, док. се представят от всеки един от уч. в обединението. 3.Нот. заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от І-ва категория или екв. док-т. Когато участникът е обединение, документът се представя от участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Вписването в съотв. регистър на държава-членка на ЕС, или на др. държава-страна по Споразумението за Европейското иконом. пространство, има силата на вписване в Централния проф. регистър на строителя за обхвата на дейностите,за които е издадено. 4.Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, в една от сл. форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: (БНБ – централно упр-е, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция,издадена в полза на Възложителя. 5.Чужд. определено за Изпълнител на общ. поръчка, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции, удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение №12, ако е приложимо. 6.Действащи дог.и (тр.,консулт. граждански или др.) между уч. и лицата,от които се вижда, че тези лица са обвързани с уч. за изп-е на функциите им. 7.Копия от валидни полици за застраховки проф отговорност по чл.171 от ЗУТ в кач. на проектант и строител. 8.Копия от валидни полици за скл. доп. застраховки по чл.173,ал.1 от ЗУТ,обезпечаващи проф. му отговорност а)в качеството му на проектант и б)в кач-вото му на строител. 9.Удост. за регист. по БУЛСТАТ и данъчна регистр. на създад. обед-е,когато е приложимо. 10.Нотариално зав. копие от сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008, както и стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осиг. на кач-то или за опазване на ОС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. 4. Копие от документа за закупена документация; 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съгласно раздел III.2.2. 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно раздел III.2.3. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, предл. 1-во, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 т. 2 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 8. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 8.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. 8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато: 9.1. участникът е обединение /консорциум/, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. 9.2. Офертата или части от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 10. Техническа оферта (Техническо предложение) – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 5 при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, в която се посочва и срокът за изпълнение на поръчката. 11. Неразделна част от техническата оферта е: 11.1. График за изпълнение (линеен), включително и по отделни етапи, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и строителните работи за цялостното завършване на строежа, с ясно посочване на критичния път. 11.2. Приложение № 23.А - Проектно предложение. 11.3. Приложение № 23.Б - Планиране и организация на изпълнение на строителството. 12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 6. 13. Декларация по чл. 56, ал.1,т.11 от ЗОП, която в случай, че уч-кът е обед-е се представя само от участниците в обед., които ще изп. дейн-ти свързани със стр-то и/или предоставяне на услуги приложими към стр-то. 14. Декларация съгласно образеца Приложение № 17, ако е приложимо; 15. Образец на декл-я по ЗЗЛД (съгласно образеца Приложение № 11.1) от всяко от лицата, вкл в екипа за изпълнение на проектирането и стро-то; 16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца Приложение № 9б); 17. Декларация за солидарна отг-ст (съгласно образеца Приложение № 21), която се попълва, когато участникът е обед-е от физ. и юрид. лица. Декларацията се попълва от всеки чл. на обед-то.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. удостоверение от банка,доказващо наличие на финансови ресурси по ІІІ.2.2, т. А (дясна част). Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. 2. заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години /2009, 2010 и 2011/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно: 2.1. заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2009, 2010 и 2011/ години; 2.2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови /2009, 2010 и 2011/ години; В случай на представен ЕИК от у-ка, той може да се позове на тези обст., ако са видими от ТР, вместо да представя цитираните в т. 2 документи. 3. информация за оборота от строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища, с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) и/или авиописти за последните три години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение № 8. 4. Когато участникът е обединение документите по т.1-3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: А. достъп до собствени финансови ресурси в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител; Б. реализирани приходи от договори за строителство сходни с предмета на обществената поръчка, (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища, с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9, включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) и/или авиописти, общо за последните три години /2009, 2010 и 2011/ в размер не по-малко от 150 000 000 (сто и петдесет) милиона лв. без ДДС; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението или от участник в него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.списък (Пр.№8.1) на осн. дог-ри за стр-во,сходно с предмета на ОП (дог-ри за ново стр-во,рек-я,осн. ремонт на АМ и/или пътища,с носим-ст на пътн. констр-я от 11.5 тона на ос, с габ. не по-малък от Г9,както и др. пътни съор-я с габ. не по-малък от 9м (с изкл. на дог-ри за пътни принадл. по смисъла на §1 от Доп. разп. на Закона за пътищата) и/или авиописти,изп. п/з посл. 5г,сч. до датата на предст-не на офертата,вкл. дог-те по ІІІ.2.3,т.А; 2.референции за добро изп-е на обектите,изброени в ІІІ.2.3,т.1;референциите,трябва да съдържат сл. данни:възл-л,стойност,дата на скл-не и период на изп-е по договора,както и дали е изп. проф. и в съотв-е с норм. изискв-я; 3.декл-я за техн. обор-не,с което разполага участника за изп-е на ОП (Пр.№9),вкл. стр. машини и техн. обор-не за изп-е на ОП и на техн. обор-не за изпитване и изследване,с което ще се осигурява контрол на кач-то на изп. СМР; 4.списък (Пр.№11) на инженерно-техн. персонал за осиг-не на техн. рък-во при изп-е на стр-вото, вкл. за осиг-не на контрола на кач-то на лицата по ІІІ.2.3,т.В; 4.1.трудово–биогр. справка (Пр.№11.2) на лицата по ІІІ.2.3,т.В;представят се документи,доказващи посочените в трудово–биогр. справки данни и удост-щи образ-то,проф. квал-я и опита на лицата по ІІІ.2.3,т.В,а именно:дипломи за зав. обр-е и придобита квал-я,тр. книжки, референции/препоръки от някой от участниците в процеса на стр-то по смисъла на ЗУТ,от трето лице или от лицето,представл. компанията,към която са работели, към конкр. момент на изп-е на проекта; 4.2.декл-я за ангажираност на рък. служител (Пр.№ 11.3) на лицата по ІІІ.2.3,т.В; 5.в случай, че участник – чуждестранно лице, е посочил в справката по ІІІ.2.3,т.В (Пр.№11), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 17, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените работници и служители; 6.копие на сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и копие на сертификат за стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен) или екв. серт., изд. от органи, установ. в др. д-ви чл.-ки, както и др. доказ. за екв.мерки за осиг. на кач. или за опазв. на ОС с обхв.сход. с предм. на ОП.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: А.общо за посл.5г.,сч. до датата на предст. на офер. да е изп. д-р/д-ри за ново стр-во и/или рек-я на АМ и/или пътища и/или авиописти, с носимосп-ст на пътн.конст-я от 11.5 тона на ос,с обща дълж. мин.35км,с приравнен габ.Г9 м. Б.да има възмож. да осигури техн. оборуд. за изп-е на ОП,вкл.за изпитване и изследване,с което ще се осиг.к-л на кач. на изп.СМР: мин.бр-Цист. за бит. 50т–6бр;Асф. база с мин.кап.-120т/час; Асф.пол.маш.–4бр;Фреза за пътна наст.–3бр; В.еднобандажни от 3 до 5–2бр;В.еднобанд.от 7 до 25т.-6бр.;В.двубанд. над 8т.-6бр.;В.двубанд до 8т-4бр.; пневм.В от 9т. до 24т.-4бр; Багер–10бр;Челен товарач–7бр; Булд.–6бр.;Грейдер–5бр;Самосвал–40бр;Цист.за вода–6бр;Бетонпомпа–2бр;Бетоновози–8бр;Бет.възел-80м куб./час;Кран 60т–2бр;К-т за опрд. на зърн. Състав и виброустр.-1бр.; К-т натискова плоча–2бр;Сонда за изряз. на ядки от бет. и асф. Пласт.–1бр. В.Да разп. С екип за изп. На проект-то и стр-то:лица, които изв.техн.рък-во при изп-е стр-вото,вкл. За осик. На контр. На кач. (рък.служ.) и раб. И служ. (спец-сти и техн.правосп.персонал): мин.състав: В1.Рък-л на обекта:маг.спец. "ПС" или "ССС" или "трансп. стр-во" или „ТС“ или анал.спец. (ако обр. степен е придоб. в държ.,където няма такава спец.);да притеж. стаж по спец-та не по-малко от 10г;да има спец. опит като рък-л на под. обекти (ново стр-во и/или рек-я и/или осн. ремонт и/или рех-я на АМ,пътища и улици с габ. не по-малък от Г9,вкл. пътни съор-я към тях и/или авиописти) не по-малко от 8г; В2.Зам. рък-л на обекта:маг.,спец. "ПС" или "ССС" или "трансп. стр-во" или „ТС“ или анал. спец.(ако обр. С-н е придоб. в държ.,където няма такава спец.);да притежава стаж по спец-та не по-малко от 10г;спец. опит на под. проекти (ново стр-во и/или рек-я и/или осн. ремонт и/или рех-я на АМ,пътища и ул-и с габ. не по-малък от Г9 и/или авиописти/,вкл. пътни съор-я към тях не по-малко от 5г. В3.Коорд. по безоп.и здр.:стр. инж. или с проф.квал. стр. техник;да притеж. мин. 1г. тр. стаж на тази поз. Мин. изиск. към с-ва на проект. екип: В4.Рък-л на проект.екип:маг.спец. "ПС" или "ССС" или "ТС" или анал.спец. (ако обр.ст-н е придоб. в държ.,к. няма такава спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 8г;спец. опит в рък-не на проекти в обл. на проек-не на пътища и съор-я; В5.Пътен инж.:маг.спец. "ПС" или "ССС" или "ТС" или анал. спец. (ако обр. степен е придоб. в държ.,к.няма такава спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 7г;спец. опит в проект-не в обл. на пътищата. В6.Констр.(гл. проектант по част "Констр."):маг.спец. "ТС" или "ССС" или анал. спец. (ако обр. е придоб. в държ.,к. няма такива спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 7г;спец. опит в проект. на съор-я. В7.Геолог (гл. проект. по част Инж.–Геол.):маг.спец. "Инж-геолог";уч-е в проучв. Дейн. като проектант,не по-малко от 7г;спец.проф.опит:.на проф. геолог в обл. на извърш-не на инж.-геол. проучв-я за проект-не на пътни об.,не по-малко от 5г. В8.Геодезист (гл. проект. по част "Геодезия"):маг.спец. "Инж-геодезист";участие в проучв. Дейн. като проектант,не по-малко от 7г;със спец. проф. опит като инж.–геодезист в обл. на пътн. проект-не-не по-малко от 5г. В9.Водещ проектант по част "Инж. мрежи":ръководи проект-то на вс. части на проекта,вкл. рек-я на засегн. мрежи и съор-я,собств. на др. ведомства и друж-ва;маг.спец.:"ВиК" или "Топло-енергетика" или др. сх.спец.;уч-е в проучв. Дейн. като проектант,не по-малко от 7г;упраж. на спец-та си в обл. на израб-не на проекти за рек-я на инж. мрежи-не по-малко от 5г;уч-е в екип при проект-не на пътни проекти. Г.да има внедр. с-ма за упр-е на кач-то ISO9001:2008 и ISO 14001:2004 или екв.,изд.от орг., установ.в др.държ.чл-ки, както и др.доказ.за екв.мерки за осиг.на кач. или за опазв. на ОС,с обхв.сход. с предм. на ОП. В сл, че уч-кът е обед.,което не е ЮЛ,док. по-горе се предст.от уч.в обед.,съобр.разпред.на уч-то им при изп.на д-ст., предвид. в д-ра за създ.на обед.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 55
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 5
Показател: Технически показатели, които включват:; тежест: 40
Показател: Подпоказател 1 - Проектно предложение; тежест: 29
Показател: Подпоказател 2 - Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството; тежест: 11
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 44 - 071728 от 03.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.12.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
07.01.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2013 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура", ет. VІІ, ст. 702.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Финансирането е осигурено от Оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 год.

VI.3) Допълнителна информация

1. Участник,за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 1.1 Офертата не е изготвена на бълг. език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56,ал.4 от ЗОП. 1.2. Налице са обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б."а","б","в","г","д",т.2 и т. 3, ал.2, т.1, т.2а,предл.1-во т. 3, т.4, т.5 и ал. 5 от ЗОП и чл. 48 от ЗОП. 1.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 1.4. Участникът не отг. на изискв. за иконом. и финанс. възможности(ІІІ.2.2) и технич.възможности(ІІІ.2.3)от обявлението. 1.5. Участник се отстранява ако не е разработил Техническата оферта (вкл. приложенията към нея- график за изпълнение линеен (Приложение 5.1.); описанията по техническите показатели: проектно предложение (Приложение 23А); планиране и организация на изпълнение на строителството (Приложение 23Б) съгласно изискванията на Възложителя. 1.6. Участник се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение (Приложение 5.1) и описанието на който и да е от техническите показатели, част от Техническата оферта. 1.7. Участник се отстранява ако не е разработил графика за изпълнение съгласно изискванията на докум. за участие. 1.8. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 1.9. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 1.10. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения, ако тези обстоятелства не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 1.11. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение,което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната ст-ст на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже,че предложението е формирано обективно или не е представил в срок писмената обосновка, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнение едновременно следните условия: 1) жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2) документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3) документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - получаване на решението за избор на Изпълнител или за прекратяване на процедурата; Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция "Пътна инфраструктура", гр. София, бул. "Македония" № 3, Република България 1606, гр. София, Тел.: 02 9173283

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ