Версия за печат

00530-2012-0075

BG-Пловдив: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Пловдив, ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106, За: Камелия Грудева, РБългария 4004, Пловдив, Тел.: 032 935497, E-mail: k.grudeva@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg..

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономческа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации и климатизатори, вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи за тях, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете: Пловдив,Кърджали, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян, според зададените технически параметри на поръчката"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Място на извършване на услугите – административните сгради на НАП в съответните градове, находящи се както следва: - за ТД на НАП Пловдив – административните сгради в гр. Пловдив на ул. Скопие № 106 (десететажна и триетажна сгради); ул. Радецки №18А; ул. Чернишевски №3; гр. Карлово, ул. Тодор и Ана Пулеви № 1; гр. Асеновград, пл. Тракия № 8. - за офис Кърджали - гр. Кърджали, ул. Деспот Слав № 1; - за офис Стара Загора - гр. Стара Загора, ул. Кенали № 1 и гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг № 4; - за офис Пазарджик - гр. Пазарджик, ул. Асен Златаров № 7 и ул. Гурко № 6; - за офис Хасково - гр. Хасково, пл. Свобода № 2 и бул. България № 152; - за офис Смолян - гр. Смолян, бул. България № 12;
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации и климатизатори, вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи за тях, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете: Пловдив,Кърджали, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян, според зададените технически параметри на поръчката.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 50730000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена без ДДС за абонаментно техническо поддържане.; тежест: 82
Показател: Най-ниска предложена часова ставка за изпълнение на дейностите по профилактика, съгласно т.2.3 от Раздел І Общи условия на поръчката.; тежест: 15
Показател: Най-ниска предложена цена без ДДС (за еднократно преместване на 1 /един/ брой климатизатор.; тежест: 3
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Решение № РД-44-5/23.07.2012г. на директора на ТД на НАП Пловдив.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 070265 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 141 - 236203 от 25.07.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 41 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации и климатизатори, вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи за тях, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете: Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян, според зададените технически параметри на поръчката
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.09.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Зефир Климатични Системи" ЕООД, ЕИК:121464567, р-н Люлин, ул."722" № 2, ет.1, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9252266, E-mail: office@zephyr-clima.com, Факс: 02 9252288

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 90000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 24
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договорът е със срок на действие 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 01.01.2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 122и от ЗОП обявяване недействителност на сключен договор или на рамково споразумение на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска: 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП; 2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т.3, букви "а" и "б" от ЗОП; 3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Недействителност на договора може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ