Версия за печат

01147-2012-0002

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, За: инж. Евгени Вълков, Р. България 1505, София, Тел.: 02 4409780, E-mail: valkov@nma.bg, Факс: 02 9441454

Място/места за контакт: пом. Ректор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94”
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Покривни конструкции и топлоизолиране - 1510 м2, топлинно изолиране на външни ограждащи стени - 2957 м2, подмяна на съществуващата стара дограма - 343,75 м2, топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух - 80 м2

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
424642 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 45
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 35
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 495318 от 13.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за възлагане на СМР
V.1) Дата на сключване договора
19.10.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНО-ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК 176362794, гр. София, жк Западен парк, ул.Суходолска 2, бл.31, ет.2, ап.5, Р. България 1373, София, Тел.: 02 8109178, E-mail: ssik_eood@abv.bg, Факс: 02 8109179

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 424642 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор