Версия за печат

01210-2012-0007

BG-София: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", ул. "Хайдушко изворче" № 28, За: Калина Димитрова, България 1618, София, Тел.: 02 8181856, E-mail: k.dimitrova@toto.bg, Факс: 02 8181801

Място/места за контакт: Централна дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toto.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): хазарт

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 15
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

отпечатване и доставка при направена заявка удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог, за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000, 22458000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Печатни материали, изработвани по поръчка

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
5000000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 161 - 268760 от 23.08.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 192 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ЗНАЦИ /ФИШОВЕ/ И РОЛКИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КВИТАНЦИИ ЗА НАПРАВЕН ЗАЛОГ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ЗАЛОЗИ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП „БСТ“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.10.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Демакс“АД, ЕИК 831453003, ул.Абагар № 16, кв. Горубляне, България 1138, София, Тел.: 02 9307777, E-mail: demax@demax.bg, Факс: 02 9307700

URL: www.demax.bg.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5000000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5000000 BGN без ДДС
В брой месеци: 48
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

ДА

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнителя:
Дял: 45%
Кратко описание

услуги в сферата на производството и апликация на холограмна защита - 35% услуги в сферата на дигиталния - 10%


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ