Версия за печат

00530-2012-0081

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Пловдив, ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106, За: Ж.Манолова, РБългария 4004, Пловдив, Тел.: 032 935639, E-mail: g.manolova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: ТД на НАП-Пловдив,ул."Скопие" № 106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg..

Адрес на профила на купувача: www.nap.bg..

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономческа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, за сградите с адрес: гр. Хасково, пл. Свобода № 2, гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 25 и гр. Хасково, бул. България № 152”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Административните сгради на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, с адреси: -гр. Хасково, пл. Свобода № 2; -гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 25; -гр. Хасково, бул. България № 152.
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, за сградите с адрес: гр. Хасково, пл. Свобода № 2, гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 25 и гр. Хасково, бул. България № 152”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

41110000, 90400000

Описание:

Питейна вода
Услуги, свързани с отпадъчни води

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

РД-44-8/03.08.2012г.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 070265 от 02.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 39 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, за сградите с адрес: гр. Хасково, пл. Свобода № 2, гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 25 и гр. Хасково, бул. България № 152”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.08.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково, ул. „Сакар” №2, РБългария 6300, гр. Хасково, ул. „Сакар” №2, Тел.: 038 501624, E-mail: office@vik.haskovo.com

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 46000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой години: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

1. Поради вида на процедурата - договаряне без обявление по реда на ЗОП, обявление не е изпращано, съобразно нормативната уредба, която не предвижда такъв документ за този вид процедура. Решение № РД-44-8/03.08.2012г. за откриване на процедурата е получено от АОП с вх.№ Е -31- 00-022095/03.08.2012г., като уникалния идентификационен номер на поръчката в РОП е 00530-2012-0081. Прогнозната стойност на поръчката общо за възложителя НАП за 2012г. е в размер на 290 000 лв. без ДДС, поради което последната е включена в предварително обявление на НАП по чл.23, ал.1 и чл.45а, ал.2, т.1, буква "б" от ЗОП, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз под № 2012/S43-069926/02.03.2012г. 2. Изложеното в т.1 налага публикуване на обявлението за възложена поръчка в"Официален вестник" на Европейския съюз в изпълнение на чл.45а, ал.1, т.5 от ЗОП, независимо че прогнозната стойност на поръчката, в размер на 46000лв. без ДДС, е под стойностите на Регламент (ЕО) № 1251/2011 на Комисия на ЕО. 3. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - „ВиК” ЕООД Хасково, одобрени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с Решение № ОУ- 043 от 23.06.2006г., поради което към датата на подаване на настоящата информация не може да се определи общата стойност на договора.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 122и от ЗОП обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска: 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1от ЗОП; 2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" от ЗОП; 3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква "в" от ЗОП. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Недействителност на договора може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в ОВ в съответствие с член 31 от Директива 2004/18/ЕО

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 45/15.06.2012 г.), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (обн. ДВ, бр.18/25.02.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 93/24.11.2009 г.) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че в границите на една обособена територия, само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. С Решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 7/2010 г. ), са обявени обособените територии на действие на В и К операторите и техните граници. В т.46 от решението е обявена обособена територия на действие на оператора „В и К” ЕООД, гр. Хасково, с обхват териториите на 8 общини, в т.ч. и Община Хасково. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на В и К услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). „В и К” ЕООД, гр. Хасково е единствен ВиК оператор на територията на Община Хасково, включен под № 58 в публикувания на интернет страницата на ДКЕВР списък на В и К операторите с утвърдени към 31.05.2012 г. цени за предоставяне на В и К услуги. Във връзка с изложеното, „В и К” ЕООД, гр. Хасково притежава изключителни права по § 1, т.26 от ДР на ЗОП за предоставяне на услугите, предмет на тази поръчка и възлагането й попада в хипотезата на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.