Версия за печат

03837-2012-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

162 Основно училище "Отец Паисий", район "Кремиковци", кв. Ботунец, ул. "Свобода" № 10, За: Полина Шахова, Република България 1870, София, Тел.: 02 9943325, E-mail: ou162@abv.bg, Факс: 02 9943325

Място/места за контакт: Полина Шахова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на 162 Основно училище "Отец Паисий" за отоплителен сезон 2012 г./2013г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Сградата на 162 Основно училище "Отец Паисий", район "Кремиковци", кв. Ботунец, ул. "Свобода" № 10.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на 162 Основно училище "Отец Паисий"за отоплителен сезон 2012 г./2013 г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
92124 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 995 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Борсов договор за покупко-продажба на стоки, чрез стоковата борса
V.1) Дата на сключване договора
17.10.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.10.2012 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АМВ ПЕТРОЛ" ООД, ж.к. Военна рампа, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1А, Република България 1220, София, Тел.: 02 8329292, Факс: 02 8329139

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 92124 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Обект на поръчката е доставки на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища / ДКСБТ / и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки / ЗОП / , съгласно приложение към чл. 38 , ал. 1.