Версия за печат

00656-2012-0010

BG-село Гърмен: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гърмен, "Първа" № 35, За: Виолета Булгурова - началник отдел "Програми на ЕС и ТСУ", Република България 2960, село Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Място/места за контакт: Отдел "Програми на ЕС и ТСУ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.garmen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Провеждане на две обучения в община Гърмен"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: община Гърмен, България и община Делта, Гърция
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Организиране и провеждане на две обучения на теми: „Управление на градски и крайградски зони“ и „Управление на околната среда“ за общо 34 души в рамките на реализацията на проект „Дейности за подсилване на местния човешки ресурс” с акроним CROSSLOHUCA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.31.06 от 14.03.2011г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г. с основна проектна цел създаване на условия за нарастване на заетостта в трансграничния район.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000

Описание:

Услуги по обучение

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
336455 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 488914 от 29.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 157 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Провеждане на две обучения в община Гърмен"
V.1) Дата на сключване договора
17.10.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Гражданско дружество "Техники Трейнинг", БУЛСТАТ 176390224, ул. "11-ти август" № 1А, ет. 1, ап. 2, Република България 1000, София, Тел.: 02 9803557, E-mail: joyfame@gmail.com, Факс: 02 9810592

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 336455 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Дейности за подсилване на местния човешки ресурс” с акроним CROSSLOHUCA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.31.06 от 14.03.2011г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор