Версия за печат

00384-2012-0006

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10 от 18.10.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Красимирова Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”. Изпълнението на поръчкта следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. - извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 6 от 04.10.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-502520
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 194 - 319292 от 09.10.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2012-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

502520

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.10.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2- Икономически и финансови възможности- дясна част: Изискано/и минимално/и ниво/а(в приложимите случаи)

Вместо:

1. Общият оборот на участника, реализиран от консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, общо за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) или за последните 36 /тридесет и шест/ месеца в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да е не е по-малко от: 1 025 000.00 лв.(един милион и двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Да се чете:

1.Общият оборот на участника, реализиран от консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, общо за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да е не е по-малко от: 1 025 000.00 лв.(един милион и двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
25/11/2012 17:00
Да се чете:
09/12/2012 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на закупуване на документация за участие

Вместо:
15/11/2012 17:00
Да се чете:
29/11/2012 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата за отваряне на офертите

Вместо:
29/11/2012 10:00
Да се чете:
13/12/2012 10:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1- Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в проефесионални или търговски регистри

Да се чете:

в т.3. се добавя: За участници чуждестранни физически или юридически лица – представят еквивалентни документи съобразно законодателството по регистрация

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3. Технически възможности-лява част: Информация и формалности , които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени

Да се чете:

в т.1. да се добави : Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по осъществяване на строителен надзор върху проектирането и строителството на обекти за строителство на пречиствателни станции, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения (хидротехнически съоръжения), помпени станции.

V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие са нанесени следните промени: 1) IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 5. Съдържание на офертата: 5.2. Изисквания към съдържание на пликовете ІІ. Плик №2 с предложение за изпълнение на поръчката стр.38: било е:Рискове по изпълнението – К2 , да се чете: Рискове по изпълнението – П2 стр.39:било е : Организация и методология при изпълнение на поръчката - К3, да се чете: Организация и методология при изпълнение на поръчката - П3 2) IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 2.Условия за участие в процедурата 2.6. Оглед на място и запознаване с проектите и документите по проекта - стр.29 се добавя : Неспазването на изискването за Оглед на място и запознаване с проектите и документите по проекта не води до отстраняване на участниците в настоящата процедура. 3) IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 7. Отваряне и разглеждане на офертите и провеждане на процедурата 7.2. Oценка на офертите и основания за отстраняване на участник 7.2.1 Оценка на офертите - стр. 45 да се заличи :Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията 4) IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 7. Отваряне и разглеждане на офертите и провеждане на процедурата 7.3. Oбявяване решението на възложителя - стр. 46 било е: "Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл.70, ал.4 от ЗОП" , да се чете : "Възложителят уведомява Европейската комисия съгласно по чл. 45а, ал. 1, т.5 от ЗОП" В Документацията за участие в поръчката са внесени промените в съответвствие с настоящото решение за промяна и е осигурен достъп в електронен вид до нея по елекронен път на официалния сайт на община Бяла Слатина www.byala-slatina.com. Променената документация се предоставя безвъзмездно на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна - С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.10.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина