Версия за печат

00384-2012-0005

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 9 от 18.10.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Красимирова Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е :„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” .Изпълнението на поръчкта следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45252127, 45332200, 45332300, 71220000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Архитектурно проектиране
Архитектурно проектиране на сгради

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 5 от 04.10.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-502517
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 194 - 318891 от 09.10.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2012-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

502517

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.10.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2- Икономически и финансови възможности- дясна част: Изискано/и минимално/и ниво/а(в приложимите случаи)

Вместо:

1.В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три години или за последните 36 /тридесет и шест/ месеца или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от проектиране не по-малко от 330 000,00 лв (триста и тридесет хиляди лева) без ДДС и от строителство не по-малко от 45 000 000,00 лв (четиридесет и пет милиона) без ДДС;

Да се чете:

1.В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от проектиране не по-малко от 330 000,00 лв (триста и тридесет хиляди лева) без ДДС и от строителство не по-малко от 45 000 000,00 лв (четиридесет и пет милиона) без ДДС;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3- Технически възможности - дясна част:Изискано/и минимално/и ниво/а(в приложимите случаи) изискванията са изпълнени

Вместо:

1.Участникът следва да е изпълнил договор/и/ за проектиране и/или технически консултации в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 3г. или за последните 36м. в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 330 000,00 лв.без ДДС и договор/и/ за строителство за реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 5 г. в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за последните 60 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 45 000 000,00 лв. без ДДС;

Да се чете:

1.Участникът следва да е изпълнил договор/и/ за проектиране и/или технически консултации в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 3г. в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 330 000,00 лв.без ДДС и договор/и/ за строителство за реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 5 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 45 000 000,00 лв. без ДДС;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3- Технически възможности - лява част: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени

Вместо:

1.Списък-декларация на основните договори за услуги в областта на проектирането, изпълнени през последните 3 г. или за последните 36 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти и Списък-декларация на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 г. в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за последните 60 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността сидо крайния срок за подаване на оферти;

Да се чете:

1.Списък-декларация на основните договори за услуги в областта на проектирането, изпълнени през последните 3 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти и Списък-декларация на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти;

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
25/11/2012 17:00
Да се чете:
09/12/2012 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на закупуване на документация за участие

Вместо:
15/11/2012 17:00
Да се чете:
29/11/2012 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата за отваряне на офертите

Вместо:
27/11/2012 10:00
Да се чете:
11/12/2012 10:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3- Технически възможности-лява част: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени

Да се чете:

в т.4. се добавя За кандидати с ЕИК не е неободимо представяне на документите, проверими в Публичен регистър.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1 Изискуеми депозити и гаранции

Да се чете:

в т.1. Гаранция за участие се добавя : Банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка в полза на Възложителя, като включва условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие .

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1 Изискуеми депозити и гаранции

Да се чете:

в т.2 Гаранция за изпълнение се добавя: IBAN: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG: IABG BGSF Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, офис гр.Бяла Слатина

V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие са нанесени следните промени: 1) IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 7.Отваряне на офертите и провеждане на процедурата: т. 7.3. Обявяване решението на възложителя - стр.46 било е : Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП. да се чете:Възложителят уведомява Европейската комисия съгласно по чл. 45а, ал. 1, т.5 от ЗОП. 2)IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 7.Отваряне на офертите и провеждане на процедурата: т.7.2.1 Оценка на офертите - стр.44 да се заличи: Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията. 3)IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 5. Съдържание на офертата 5.2. Изисквания към съдържание на пликовете ІІІ.Плик №3 с ценовата оферта - стр. 41 да се заличи: Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, в чиито ценови оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи. 4)IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка т.6. Гаранции за участие и изпълнение 6.1. Гаранция за участие - стр.42 било е : "Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN сметка на общината, посочена в обявлението за откриване на процедурата или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата" да се чете: "Гаранцията за участие се внася като парична сума по банкова сметка на Община Бяла Слатина: IBAN: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG: IABG BGSF Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, офис гр.Бяла Слатина или се представя като банкова гаранция за срока на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие." В Документацията за участие в поръчката са внесени промените в съответвствие с настоящото решение за промяна и е осигурен достъп в електронен вид до нея по елекронен път на официалния сайт на община Бяла Слатина www.byala-slatina.com. Променената документация се предоставя безвъзмездно на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна - С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.10.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: К мет на Община Бяла Слатина