Версия за печат

00423-2011-0015

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис І" №121, За: инж.Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева, България 1000, София, Тел.: 03592 9212034; 03592 9212722, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 03592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement/.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнители за „Проект за разширение на Метрото в София: II етап - I диаметър, участък "бул.Цариградско шосе (МС19)-жк Дружба - летище София (МС 23)" по обособени позиции: Обособена позиция № 3: Участък от ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 - Летище София /МС23/ км.7+107,00/.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за проектиране и изпълнение на разширение на метрото в София. Участъкът от бул. Цариградско шосе (МС19) до летище София (МС 23) е втори участък на втори етап от първи метродиаметър на част от това разширение, а именно участъкът от МС 19, разположена на бул. Цариградско шосе през жк Дружба до летище София МС 23 . Поръчката е разделена на три обособени позиции. Настоящата информация се отнася само за възлагане на Обособена позиция № 3: Участък от ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 - Летище София /МС23/ км.7+107,00/. Трасето в този участък е наземно и надземно /тип естакада/ с обща дължина около 2097 метра и включва , две метростанции – надземната МС22 и наземната МС23. Обхвата на работите включва: разработване на работен проект на базата на идеен проект, предоставен от Възложителя и строителство на участъка по следните части: Конструкции, Архитектурно-строителна, Релсов път и контактна релса, Електромеханична част, в това число доставка и монтаж на Технологично оборудване, Транспортна автоматика, Диспечерско управление и слаботокови системи до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация. В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обекта, в съответствие на схемите на инженерните мрежи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 42200000, 71000000

Описание:

Метростанция
Машини, използвани за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн и аксесоари за тях
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
48954969.86 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 183 - 299218 от 23.09.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 242 - 392400 от 16.12.2011 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 251 - 408847 от 30.12.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 268 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Участък от ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 - Летище София /МС23/ км.7+107,00/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.06.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Метро Сифер" ЕИК 176248476, бул. Асеновградско шосе№1, България 4023, Пловдив, Тел.: 0035932 600160, E-mail: mail@sienit.com, Факс: 0035932 682046

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48954969.86 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, България 1000, София, Тел.: 00359 29212026

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ