Версия за печат

00207-2012-0016

BG-Сливен:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-474 от 17.10.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

НЗОК чрез РЗОК Сливен, гр.Сливен, ул."Самуил" №1, ет.5, офис 503, За: Донка Стоянова Вълева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 615204, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Място/места за контакт: РЗОК Сливен, ул."Самуил"№1, ет.5, офис 505

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: nhif.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Здравно осигуряване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Следгаранционно сервизно обслужване на 1 броя автомобил на РЗОК-Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях Следгаранционното сервизно обслужване на автомобила трябва да включва периодична проверка на: - ходова част, спирачна система и кормилна уредба; - съединител, диференциал и скоростна кутия; - електроинсталация без радиоапарати; - двигателя; - климатична уредба. При неоходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца. Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител и скоростна кутия и електроинсталацията без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца. При възникнала необходимост да се извършва ремонт на повредените системи, като осигури доставката и монтажа на нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобила. Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Нужда от следгаранционно сервизно обслужване на 1 броя служебен автомобил на РЗОК Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.10.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Светослав Тодоров Славов
Длъжност: Директор на РЗОК Сливен