Версия за печат

02851-2012-0023

BG-гр.София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция " Управление на собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи, ул. "Княз Борис I" № 124, За: Илчо Лазаров, РБългария 1000, гр.София, Тел.: 02 9823052, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрошокови прибори от ново поколение (електропреносни оръжия) и консуматив за тях за структурите на МВР

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Централни оръжейни складове /ЦОС/ - МВР, гр. София, кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш" №1.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на електрошокови прибори от ново поколение (електропреносни оръжия) и консуматив за тях за структурите на МВР по обособени позиции, както следва: поз.1 Електрошоков многозаряден (двузаряден) прибор ново поколение (електропреносно оръжие) в комплект с четири бойни глави, кобур за носене и батерия (захранващ елемент) поз.2 Бойна глава за електрошоков прибор "Тейзър Х26" поз.3 Учебна глава за електрошоков прибор "Тейзър Х26" поз.4 Батерии (захранващи елементи) за електрошоков прибор "Тейзър Х26"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

35300000

Описание:

Оръжия, муниции и части за тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
117373.2 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 490970 от 13.07.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-148 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на електрошокови прибори от ново поколение (електропреносни оръжия) и консуматив за тях за структурите на МВР по поз.1, 2 и 3
V.1) Дата на сключване договора
01.10.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АйЕсДи - България" ЕООД ЕИК 130931023, ул. "Г.С.Раковски" №44, РБългария 1517, София, Тел.: 02 9835014, E-mail: ofice@isd-bg.com, Факс: 02 9831469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 117373.2 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

До 09.09.2012г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор "Правно нормативно обслужване" - ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9825645, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор