Версия за печат

00417-2012-0003

BG-гр. Джебел: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Джебел, ул. "Еделвайс" №19, За: Сюлейман Мустафа Салиф, Република България 6850, гр. Джебел, Тел.: 03632 2359

Място/места за контакт: отдел "ТСУ"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Строителни работи по обособени позиции: 1.1. „Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”. 1.2. „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Джебел
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура” и „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
7135945 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА (ПЦ); тежест: 50
Показател: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (МИ); тежест: 30
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПС) ; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 108 - 179273 от 08.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.09.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД „ГБС ИСС – ХИТ”, Булстат: 176394673, гр. София, обл. София, общ. София, р-н Витоша, ул. „Дамяница” №3-5,, Република България 1000, гр. София, Тел.: 088 8285746

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5325533 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.09.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД „ГБС ИСС – ХИТ”, Булстат: 176394673, гр. София, обл. София, общ. София, р-н Витоша, ул. „Дамяница” №3-5, Република България 1000, гр. София, Тел.: 088 8285746

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1810412 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Финансирането е съгласно сключени между Община Джебел и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция договор №09/322/00490/28.06.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР и договор №09/321/00924/22.07.2011г. за отпускане на финансова помощ.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ