00007-2012-0012

BG-Мездра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, За: инж.Николинка Кътовска, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: гр.Мездра, ул."Хр.Ботев"№27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Област Враца, община Мездра, гр.Мездра и землище на с.Крета
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка. Предмет на поръчката е извършване на доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, за изпълнение на проект „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Доставките са необходимо присъщи на изгражданите центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, като целят да осигурят нормалното им функциониране. Проектите за Защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип са изготвени в съответствие със Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1 – 12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за осигуряване на подходяща ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30100000, 42964000, 39141000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Офис оборудване
Кухненска мебел и оборудване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
219010.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 486457 от 11.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № D-101-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане по ДБФП BG161PO001/1.1-12/2011/020,финансиран от ОПРР 2007-2013г.
V.1) Дата на сключване договора
28.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Пирина Стойчева" Враца 816097005, ул."Река Лева" №5, вх.Б,ап.38, РБългария 3000, Враца, Тел.: 0878 129964, E-mail: pirina_stoicheva@abv.bg, Факс: 092 640036

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 219010.8 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1 – 12 /2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно мл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор