Версия за печат

00384-2012-0006

BG-Бяла Слатина: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12
Основно място на изпълнение: гр.Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”. Изпълнението на поръчкта следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. - извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Осъществяването на независим строителен надзор в проектирането и строителството на инвестиционен проект „Интегриран проект във водния цикъл на гр.Бяла Слатина” ще е за следните обекти: Изграждане на ПСОВ-Бяла Слатина и довеждаща инфраструктура, Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО); Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО) и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта от лицензирана надзорна фирма, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.Строителният надзор ще обхваща: - извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обектите по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

Прогнозна стойност без ДДС
410000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

26


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие и изпълнение Гаранцията за участие е в размер на 4 000,00 (четири хиляди лева) лв.Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG: IABG BGSF Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – офис Бяла Слатина или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие се задържа, респ. усвоява в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на общината или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е 3 /три/ % от стойността на поръчката. Банковата гаранция за изпълнение на договора е неоходимо да бъде валидна за срока на договора. В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финасирането на проекта е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”..Плащането на цената по настоящата поръчка ще се извършва съгласно следната схема: -авансово плащане, представляващо 10 % от стойността на Договора -междинни плащания-до 70 /седемдесет/ % от цената на договора до достигане на 80 /осемдесет/ % включително и авансовото плащане от стойността на договора -окончателно плащане

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Оферта за участие - Образец 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител; 3. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатът или участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своите заявления за участие или оферта и удостоверение за актуално състояние; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова. 5. Когато участникът е обединение – представя се нотариално заверен договор за създаване на обединението и Декларация по Образец № 7 от член на обединение/консорциум за обвързаност и създаване на юридическо лице при подписване на договор. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциум) сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са солидарно отговорни, за изпълнението на договора и, че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да упълномощят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението (консорциума) след подаването на офертата. 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата(оригинал), представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника; 7. Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката - Образец 2; 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т. 1 , б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от ЗОП - Образец 4; 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 , т. 1, т.3 ,т. 4 и т.5 от ЗОП - Образец 5; 10. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец 6; Възложителят ще отстрано от участие лице за което са налице някое от обстоятелствата по 47, ал.1, т. 1 , б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” , ал.2 , т. 1, т.3 ,т. 4 и т.5, ал.5 11. Документ за закупена документация - копие; 12. Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора - Образец 8; 13. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - Образец15; 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка - Образец 16; 15. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 16. Декларция по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП - Образец 20; 17. Декларция за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Образец 3; 18.Техническо предложение (поставено в Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката"); 19.Ценовото предложение (поставено в Плик № 3 „Предлагана цена”).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участиците предствят следните документи: 1.Декларация по образец – Образец 10 и заверени от участника копия на Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите от Годишен финансов отчет за последните три отчетни години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Ако участникът е физическо лице - представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2.Заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.) и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Общият оборот на участника, реализиран от консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, общо за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) или за последните 36 /тридесет и шест/ месеца в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да е не е по-малко от: 1 025 000.00 лв.(един милион и двадесет и пет хиляди лева) без ДДС. 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. В случай на участик на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането или строителството.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите; 2.Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката и професионални автобиографии; 3.Заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл.166 от ЗУТили еквивалентен документ, доказващ правото за извършване на дейностите по предмета на поръчката. Лицензът или еквивалентният документ трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност изтича преди 30.12.2013 г., участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава в която са установени. 4.Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват на дейност, предмет на настоящата процедура. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приемат се и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните 3 г. имат опит в изпълнението на договори за консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството и са изпълнили през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, договор/и/ с предмет, сходен с предмета на поръчката, минимум 2 договора, от които единия да е за изпълнение на надзор на обект за изпълнение на строителство на пълен инженеринг; 2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите ключови експерти - специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Ключови експерти - специалистите, които ще участват при осъществяването на строителния надзор на проектирането и строителството на обекта, следва да са включени в списъка на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза или еквивалентен документ, за упражняване на строителен надзор на съответния участник.Екипът на изпълнителя следва да включва минимум следните ключови експерти - специалисти:2.1.Ръководител екип – магистър - строителна инженерна специалност.Проф. опит: 10 г. в строителство, инженеринг, проектиране и/или строителен надзор; участие в екип на подобна длъжност на минимум 2 изпълнени договора за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството, от които единия да е за изпълнение на обект за изпълнение на строителство на пълен инженеринг;2.2.Експерт част ВиК: магистър - ВиК (ХТС), (ХМС) или еквивалентна- Проф.опит: 10 г. опит в строителство, проектиране и/или строителен надзор. Специфичен професионален опит: Участие в екип на подобна длъжност на минимум 2 изпълнени договора за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството, от които единия да е за изпълнение на надзор на обект за строителство на пълен инженеринг;2.3.Експерт Координатор по безопасност и здраве: магистър – строителна инженерна специалност. Опит: 5 г. като координатор по безопасност и здраве. Участие в екип на подобна длъжност на минимум 1 изпълнен договор за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството; да притежава удостоверение по чл.5(2) от Наредба2/2004;2.4. Експерт по качеството и съответствието на материалите: строителен инженер или инженер-химик. Опит 5 г. в строителна лаборатория или изпълнение на стр. Надзор в строителството. Участие в екип на подобна длъжност на минимум 1 изпълнен договор за упражнен строителен надзор; 3.Участниците трябва да са лицензирани за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензътили еквивалентният документ, доказващ правото за извършване на дейностите по предмета на поръчката трябва да е в срока на неговата валидност.Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава в която e установен. 4.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейности, предмет на настоящата процедура или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ценово предложение – П1; тежест: 30
Показател: Рискове по изпълнението – П2; тежест: 20
Показател: Методология и организация за изпълнение на поръчката – П3; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.11.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 16:00 часа. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Бяла Слатина, след заплащане на цената й.При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес и начин за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
25.11.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.11.2012 г.  Час: 10:00
Място

административна сграда на Община Бяла Слатина - гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ