Версия за печат

00384-2012-0005

BG-Бяла Слатина: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основно място на изпълнение: гр.Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е :„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” .Изпълнението на поръчкта следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45252127, 45332200, 45332300, 71220000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Архитектурно проектиране
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Предмета на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” включва: 1.Изготвяне на технически проект за ПСОВ, вкл. отвеждащ колектор; 2.Изготвяне на технически проект за довеждащ електропровод; 3.Изготвяне на технически проект за канализационна мрежа за участъците, които ще се изградят или реконструират в краткосрочен период и технически проекти за водопроводи и довеждащ колектор до ПСОВ. 4.Извършване на Строително-монтажни работи 5.Изграждане на ПСОВ , вкл. отвеждащ колектор за 12 743 екв. жители; 6.Изграждане на довеждащ път до ПСОВ с дължина до 1,062 км, широчина на асфалтовото покритие 3.5 м и два банкета по 1.25 м; 7.Изграждане на довеждащ електропровод до ПСОВ (вкл. и трафопост) – външно ел. захранване 20 kV с обща дължина до 1,417 км; 8.Изграждане на водопровод до ПСОВ с дължина до 828,5 м; 9.Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО) с дължина до 9,382 км и до 485 бр. СВО; 10.Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина до 2,035 км, включително отливни канали; 11.Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО) с дължина до 10,11 км и до 470 бр. СКО, включително отливни канали; 12.Възстановяване на пътната настилка по улиците, по които ще се изграждат нови или ще се подменят стари канализационни клонове и ще се реконструират водопроводи с дължина до 9,382 км. 13.Доставка на машини и съоръжения 14.Авторски надзор с изготвяне на необходимите детайли към техническите проекти Изпълнението на поръчкaта следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

Прогнозна стойност без ДДС
18232115.96 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

22


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие Гаранцията за участие е в размер на 180 000,00 (сто и осемдесет хиляди лева) лв. Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG: IABG BGSF Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, офис гр.Бяла Слатина или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие се задържа, респ. усвоява в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на общината или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е 2 /два/ % от стойността на поръчката. Банковата гаранция за изпълнение на договора е неоходимо да бъде валидна за срока на договора, удължена с 30 /тридесет/ дни. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: IBAN .............................; BIC ..........................; ....................................... – клон Бяла Слатина или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора. Банковата гаранция може да бъде по образец на съответната банка, но задължително трябва да съдържа клаузите от примерния образец. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финасирането на проекта е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.Плащането на цената по настоящата поръчка ще се извършва съгласно следната схема: -авансово плащане, представляващо 20 % от стойността на Договора -междинни плащания;Първото междинно плащане за СМР и всяко следващо междинно плащане се извършва при реализиране на поне 3 % от стойността на Договора. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на Договора -окончателно плащане

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатът или участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своите заявления за участие или оферта и удостоверение за актуално състояние; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 „а”, „б”, „в”, „ г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т.4 и т.5 и ал. 5 от ЗОП- Приложения № 2 и № 3 . Възложителят ще отстрани от участие лице, за което са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б. „а”, „б” , „в”, „г” и „д”, т. 2 и т.3; чл.47, ал.2,т.1 , т.3, т.4, т.5 и чл.47, ал.5 ЗОП; 4. Декларация по чл.56 , ал.1 ,т.11 – Приложение № 4; 5. Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 5; 6.Декларация за ползване на подизпълнител/и - Приложение № 6; 7. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 7; 8. Документ за гаранция за участие в процедурата, съгласно обявлението за обществена поръчка; 9. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 10. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие); 11. Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 12.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 13.Споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис; 14. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице , което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 15.Декларация от член на обединение/консорциум за обвързаност и създаване на юридическо лице при подписване на договор – Приложение № 9; 16. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 (три) години - Приложение № 19; 17. Декларция за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Приложение № 8; 18.Техническо предложение (поставено в Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката"); 19.Ценовото предложение (поставено в Плик № 3 „Предлагана цена”).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Справка-декларация за оборота от услуги и строителство сходни с предмета на поръчката - Приложение 12 и заверени от участника копия на Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите от Годишен финансов отчет за последните три отчетни години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) за участници юридически лица, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове (при наличие на ЕИК не се прилага), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Ако участникът е физическо лице - представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2.Заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.) и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора; 3.Документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), издадени не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три години или за последните 36 /тридесет и шест/ месеца или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от проектиране не по-малко от 330 000,00 лв (триста и тридесет хиляди лева) без ДДС и от строителство не по-малко от 45 000 000,00 лв (четиридесет и пет милиона) без ДДС; 2.Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането или строителството. 3. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малко от 3 600 000,00 лв ( три милиона и шестотин хиляди лева)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък-декларация на основните договори за услуги в областта на проектирането, изпълнени през последните 3 г. или за последните 36 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти и Списък-декларация на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 г. в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за последните 60 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти; 2.Списък-декларация за експертите,които ще изработват инвестиционния проект; Автобиографиии и документи удостоверяващи обстоятелствата в тях, за всеки експерт;Декларация за разположение на експерт; 3.Копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, или еквивалентни с обхват на дейност, предмет на настоящата процедура. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация.Приемат се и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 4.Kопие от Документ за регистрация в ЦПРС, а за чуждестранните участници-доказателство за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума,пряко ангажирани със строителството съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът следва да е изпълнил договор/и/ за проектиране и/или технически консултации в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 3 г. или за последните 36м. в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 330 000,00 лв.без ДДС и договор/и/ за строителство за реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 5 г. в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за последните 60 м. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти на обща стойност не по-малко от 45 000 000,00 лв. без ДДС; 2.Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти: 2.1.Ръководител проект–стр.инженер- “Магистър”, специалност ВиК,стаж по специалността минимум 10г.,да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект” на най-малко 2обекта с предмет сходен на предмета на поръчката;2.2.Техн. ръководител -стр. инженер или строителен техник,стаж по специалността минимум 3 г.,да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-малко 1 обект с предмет сходен на предмета на поръчката–4 бр.;2.3.Специалист контрол на качеството - стр.инженер -“Магистър”,специалност „ВиК”, „ХТС” , „ХМС” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 10 г.,стаж на длъжност,свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 г.,да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество – 1 бр.; 2.4.Специалист по ЗБУТ - строителен инженер- “Магистър”, стаж по специалността минимум 3 г,да притежава удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве и за Координатор по безопасност и здраве в строителството – 1бр.; 2.5.Ръководител на екипа от експерти-проектанти -строителен инженер, специалност „ВиК” или еквивалентнa специалност и стаж по специалността мин.8 г. и да има опит като ръководител на екип на най-малко 3 инвестиционни проекта в областта на околната среда - ВиК сектор или сектор отпадъци, успешно реализирани и/или получили положително становище за финансиране по ОПОС или еквивалентна програма;2.6. Главен проектант „ВиК мрежи”:строителен инженер, специалност „ВиК” профил мрежи или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 г.;да има опит в изготвянето на най-малко 1 проект за селищна водопроводна мрежа с дължина над 10км, в идейна или техническа или работна фаза, и на най-малко 1 проект за селищна канализационна мрежа с дължина над 10 км; 2.7.Главен проектант „ПСОВ”- строителен инженер, специалност „ВиК” профил Пречистване или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5г.и да има опит като гл.проектант ПСОВ на най-малко 3 инвестиционни проекта в областта на околната среда - ВиК сектор или сектор отпадъци финансирани от ЕС ( ОПОС или еквивалентна програма); 2.8.Проектантски екип, вкл. следните специалисти: архитект или еквивалентно; инженер ПГС; инженер ВиК– 2бр или еквивалентно; инженер КИПиА или еквивалентна; електроинженер или еквивалентна; геодезист или еквивалентно; стр.инженер пътно строителство или еквивалентнo с мин. 5г. професионален опит по специалността си и опит като проектанти при подготовката и/или реализирането най-малко 3 инвестиционни проекта в областта на околната среда-ВиК сектор или сектор отпадъци, финансирани от ЕС (ОПОС или еквивалентна програма); Всички експерти-проектанти трябва да притежават пълна проектантска правоспособност. 3. Участникът следва да има въведени интегрирани системи ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 или еквивалентни; 4.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от ІV група, втора категория или еквивалентен документ за чуждестранни участници.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ценово предложение – П1; тежест: 30
Показател: Рискове по изпълнението – П2; тежест: 25
Показател: Концепция за изпълнение– П3; тежест: 30
Показател: Технически и технологични предимства на предложената технология и функционални характеристики и рентабилност на съоръжението – П4; тежест: 10
Показател: Срокове за изпълнение – П5; тежест: 5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.11.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 17:00 часа. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Бяла Слатина, след заплащане на цената й.При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес и начин за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
25.11.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.11.2012 г.  Час: 10:00
Място

административна сграда на Община Бяла Слатина - гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура са разписани в чл. 120 , ал. 5, т.1 и ал.6

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ