Версия за печат

00897-2012-0001

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по металознание,съоръжения и технологии "акад.Ангел Балевски" с Център по хидро и аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, п.к.58, ул."Уилям Фруд" № 1, За: проф.д-р Румен Кишев- Ръководител секция " Океанско инженерство, хидротехника и възобновяеми източници" и Йорданка Велева- гл.екс."Правен съветник", Република България 9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bshc.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bshc.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: научни и приложни изследвания-БАНДруго (моля пояснете): научни и приложни изследвания-БАН

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на Оптична система за измерване движенията на плаващо тяло в експериментален хидродинамичен басейн

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Варна, ул."Уилям Фруд" №-1
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на Оптична система за измерване движенията на плаващо тяло в експериментален хидродинамичен басейн, включваща Спецализирани камери- 4 броя, сферични маркери-10 броя, компютър с модел за аналогов изход на всички измервани величини, специализиран програмен пакет за предварителна обработка на измерените данни и калибровка на системата

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38600000, 48000000

Описание:

Оптически инструменти
Софтуерни пакети и информационни системи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47700 EUR без ДДС
Най-ниска оферта: 47700, Най-висока оферта: 49700 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

1/ 04.09.2012

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № КР122007-С2 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
24.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Qualisys AB C.I.F.:SE556591116001, Packhusgatan 6, Sweden SE-411 13, Gothenburg, Тел.: 0046 313369400, E-mail: info@qualisys.se, Факс: 0046 313369420

URL: www.qualisys.se.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 47700 EUR без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

10-дневен срок по реда и условията на чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

б) Стоките, предмет на доставката, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност.

Предметът на доставката е свързан с изпълнението на експериментални хидродинамични изследвания на модел на полупотопена сондажна платформа, възложени на Центъра по хидро и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии "акад.Ангел Балевски"- БАН, от компанията Ексмар- САЩ по договор за експериментални изследвания КР122007. Основен елемент от изпълнението на задачата е измерването на колебанията на модел на плаваща платформа под въздействието на изкуствено генерирано вълнение в опитния басейн на ЦХА.Наличната до момента в Центъра измерителна апаратура обаче не позволява покриването на всички честотни диапазони на изменение на вълновите процеси.По изрично настояване на компанията Ексмар се налага, за извършване на тези експерименти да бъде доставена безконтактна оптична система за измерване динамиката на плаващи тела с висока разрешаваща способност със специализиран софтуер за обработка на експерименталните данни.Оптичната система е съставена от комплект специализирани телевизионни камери с висока разрешаваща способност и програмно обезпечение за превръщане изображенията от камерите във физични величини. Единствен производител на такава уникална измерителна апартура, който отговаря на изискванията на възложителя - Ексмар, е фирмата Qualisys AB от Швеция.До момента с такива системи са оборудвани три водещи европейски лаборатории за хидродинамични изследвания.Тъй като измерителните системи не са серийно производство, всяка система, произведена за конкретен опитен басейн е единствена по рода си, което означава, че фирмата ще комплектова системите съобразно конкретните характеристики на нашето експериментално съоръжение-басейн. Специализираните камери и специализираният софтуер са интелектуална собственост на компанията Qualisys . Конкретно , специализираният софтуер е предмет на авторскоправна закрила.Той е съобразен с характеристиките на камерите и върви в комплект с тях, така че не е възможно разделянето на доставката. Както е упоменато по-горе, оптичната система-предмет на обществената поръчка, е предназначена за специфични експериментални изследвания на модели в хидродинамичен басейн, обусловена от особеностите на конкретното експериментално съоръжение, не се продава на компоненти и не е серйно производство, което не позволява формиране на пазарна цена.