Версия за печат

00383-2012-0030

BG-Добрич: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Услуги по осигуряване на информация и публичност на проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Изработване и разпространение на рекламни материали, във връзка с публичност на туристическата атракция”; Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Изработване и разпространение на рекламни материали, във връзка с публичност на туристическата атракция”; Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект”. ОП 1 включва следните услуги: дизайн и изработка на дипляни - 500 бр., плакати - 100 бр., покани - 50 бр.; прессъобщения за събитието в местна и/или регионална медия - 2 бр.; видеозаснемане на събитието до 4 часа- 1 бр.; брошура за маршрута - 500 бр.; видеозаснемане с най-добрите моменти до 8 часа - 1 бр.; запис на дискове с обложка - 50 бр.; сувенири за атракциите - 1000 бр.; карти на маршрута - 2000 бр,; табели с карта на маршрута - 10 бр. ОП 2 включва следните услуги: изработване и монтиране на временни билбордове - 5 бр.; постоянни обяснителни табели - 5 бр.; организиране и провеждане на пресконференции - 3 бр.; публикуване на прессъобщения в местни и/или регионални медии - 8 бр.; изработване на банер винил – рол банер с рекламна стойка - 2 бр.; стикери за доставка - 500 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22120000, 22140000

Описание:

Публикации
Диплянки


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
17130 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 488117 от 22.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДР-165 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изработване и разпространение на рекламни материали, във връзка с публичност на туристическата атракция
V.1) Дата на сключване договора
27.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Рекламна къща ЕОС" ООД град Добрич, ЕИК 124043042, бул. "25-ти септември" № 51, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 601081

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10590 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ДР-166 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект
V.1) Дата на сключване договора
27.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Фолиарт" ООД град Добрич, ЕИК 834057238, бул. "25-ти септември" № 49, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 651666

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6540 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация”, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/020.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община град Добрич, ул. България № 12, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrich.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор