Версия за печат

00579-2012-0003

BG-село Струмяни ,обл. Благоевград: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Струмяни, пл."7-ми април" №1, За: Костадин Мешков, България 2825, село Струмяни ,обл. Благоевград, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Струмяни, Кресна, Симитли
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека в целевата територия, която включва р.Струма (РБългария), ез. Керкини (РГърция) и р.Агитис (РГърция), обхващаща територията на петте български и гръцки общини, партньори по проекта (Струмяни, Кресна, Симитли, Неа Зихни и Ираклиас). Предметът на проучването обхваща събирането на информация за културно-историческите и природни забележителности в целевата територия, създаване на виртуален тематичен маршрут и изследване възможностите и средствата за изграждането на части от него или целия маршрут. Информацията, която трябва да се събере и изследва, може да включва аудио-визуални материали, снимки, текстове, информация за местните забележителности и техните характеристики, исторически и други документи.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
98785 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка; тежест: 70
Показател: финансова оценка; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Опростено обявление за динамична система за доставки(ДСД)
Номер на обявлението в ДВ 481889 от 04.05.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ДГ-70 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и проучване и разработване на тематична еко-пътека
V.1) Дата на сключване договора
20.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Интегрити Консултинг" ООД, ЕИК 131052918, ул. "Овче поле" № 122 ет. 4, Р България 1303, София, Тел.: 02 8139600

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 105270.93 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 98785 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проучванията са в рамките на реализацията на проект „Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007-2013” с основна проектна цел подобряване осъзнаването и информираността на местната общност и посетителите за техния принос за опазване на околната среда.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор