00056-2012-0011

BG-Харманли: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Харманли, пл."Възраждане" 1, За: Галя Христова, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 84132, E-mail: galya_hristova@abv.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.harmanli.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Публичност и информация по проект "Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов" гр.Харманли" по договор № BG 161PO001/1.1-09/2010/027 финансиран от Оперативна Програма "Регионално развитие""

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Харманли, ОУ "Иван Вазов"
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изработване на рекламно-информационни материали, свързани с публичността на проект "Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов" гр.Харманли" по договор № BG 161PO001/1.1-09/2010/027 финансиран от Оперативна Програма "Регионално развитие"" в която се включва: 1. Организиране на информационни събития; 2.На три пресконференции да бъдат поканени представители на местните печатни, радио и електронни медии; 3.Медийни публикации за проекта: 3.1.Разработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура, представяща дейностите по проекта; 3.2.Създаване на специален раздел за проекта на официалната интернет страница на Община Харманли; 4. Осигуряване на визуална идентификация съгласно Регламент 1828/2006

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2690 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 488267 от 25.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 307 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Публичност и информация по проект "Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов" гр.Харманли" по договор № BG 161PO001/1.1-09/2010/027 финансиран от Оперативна Програма "Регионално развитие""
V.1) Дата на сключване договора
13.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Издателска къща "АБ" ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК: 833034039, ул."Отец Паисий" № 58, ет.3, ап.7, РБ 6000, Стара Загора, Тел.: 042 259151

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2690 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

"Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов" гр.Харманли" по договор № BG 161PO001/1.1-09/2010/027 финансиран от Оперативна Програма "Регионално развитие""

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор