00338-2012-0005

BG-Разград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Разград, бул. "Бели Лом" №37А, За: инж.Ценка Таракчиева, арх.Пертър Сергев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618259; 084 618149, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Зам.кмет на Община Разград, ръководител на проект и главен архитект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за инвестиционно проектиране

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: град Разград, община Разград, област Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на обществената поръчка е услуга с предмет "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за инвестиционно проектиране". Изпълнението на услугите - обект на обществената поръчка следва да бъде извършено съгласно Техническата спецификация на следните етапи: етап 1: Определяне на зони за въздействие с тяхната обосновка 1.1. Изготвяне на встъпителен доклад от изпълнителя 1.2. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация съгласно т.1.4.2.2. от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР” 1.3. Изготвяне на предложение за зони на въздействие и визия за развитие на града до 2020г. 1.4. Организиране и осъществяване на широко обществено и гражданско участие чрез публични обсъждания посредством обществен форум, фокус групи, кръгли маси. Етап 2: Изготвяне на ИПГВР, Екологична оценка и Оценка за съвместимостта (ако е приложимо) на ИПГВР, предпроектни проучвания и изготвяне на подробни технически задания за проектиране 2.1. Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР: Идентифициране на заинтересованите страни; Формулиране на стратегия и цели на ИПГВР; Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия; Идентифициране на проектни идеи, създаване на списък/пакет от проекти и идентифициране на възможности за създаване на ПЧП на територията на одобрените зони за въздействие; 2.2. Изготвяне на бюджет, програми за реализация на ИПГВР, механизъм за организация и управление на ИПГВР, индикатори за оценка и наблюдение на ИПГВР; окомлектоване на ИПГВР 2.3. Организиране и провеждане на максимално участие на широката общественост чрез публично обсъждане на проекта на ИПГВР 2.4.Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на ИПГВР 2.5. Изготвяне на Задание/я за проектиране на Подробни устройствени планове (ПУП), в случай че е приложимо 2.6. Изготвяне на предпроектни проучвания, в случай че са необходими инженерно-геоложки, хидроложки и други проучвания за целите на изработването на подробни устройствени планове; изготвяне на подробни технически задания за технически задания за инвестиционно проектиране на проекти предвидени за реализация в зоните за въздействие – задания за проектиране за минимум 6 инвестиционни проекта 3. Етап 3 /в случай, че е приложим/: Изработване/изменение на ПУП, ЕО и ОС на ПУП, ако е приложимо 3.1.Изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или изменение на Подробни устройствени планове (ПУП) (ако е приложимо) 3.2.Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) на Подробните устройствени планове /ПУП

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000, 71335000, 79311000, 71240000, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Технически проучвания
Услуги, свързани с проучвания
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
342699.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: П1 - Обосновка и стратегия на участника ; тежест: 50
Показател: П2 - План за действие и разпределение на ресурсите при изпълнение на дейностите; тежест: 20
Показател: П3 - Предложена цена ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 34 - 055127 от 18.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: U-6/2012 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за инвестиционно проектиране"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.08.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Консорциум Абритус ІІІ Консулт", бул. "Ал. Дондуков" №11, ет.2, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9871314, Факс: 02 9873305

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 342699.6 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.2) Допълнителна информация

Поради невъзможност за изписване на пълният номер на договора посочен в раздел V - "възлагане на поръчката", посочваме пълният му номер: BG 161РО001/1.4-07/2010/010-U-6/2012.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ