00203-2012-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 206, т. 2 от 04.09.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Столичен електротранспорт" ЕАД, бул. "Княгиня Мария Луиза" №193, За: Ивайло Узунов, България 1233, София, Тел.: 02 8334101, E-mail: ivouzunov1@yahoo.com, Факс: 02 9316184

Място/места за контакт: Отдел: Обществени поръчки и Застраховане

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elektrotransportsf.com/.

Адрес на профила на купувача: www.elektrotransportsf.com/.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуси.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуси. Към доставката на тролейбусите се включва: 1.Доставка на Лесночупливи и бързоизносващи се части, необходими за поддържане на тролейбусите - описани подробно в документацията за участие за общестествената поръчка, 2. Доставка на Резервни части и възли, необходими за поддържане и ремонт на тролейбусите - описано подробно в документацията за участие за обществената поръчка;3. Доставката на Диагностично оборудване и специализирани инструменти за поддържане и ремонт тролейбусите - описано подробно в документацията за участие за общестествената поръчка; 4. Обучение на служителите - описано подробно в документацията за обществената поръчка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34622300 (CA37)

Описание:

Тролейбуси (Съчленен )

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: № 178, по т. 5 от 23.02.2012 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 40 - 65306 от 28.02.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 203-2012-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

471363

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.09.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В обществената поръчка са получени оферти за участие от двама участника: ООО “Транс Альфа ЕЛЕКТРО“ и III- Skoda Electric a.s. („Шкода Електрик“ АД), На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 54 от Закона за обществените поръчки и при условие на § 120 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП сила от 26.02.2012 г. обнародван в ДВ, бр. 93 от 2011 г., от обществента поръчка е отстранен участника ООО “Транс Альфа ЕЛЕКТРО“. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки и при условие на § 120 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП в сила от 26.02.2012 г. обнародван в ДВ, бр. 93 от 2011 г., прекратявам открита процедура за възлагане на обществене поръчка за “Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуси по “Проект за интегриран столичен градски транспорт”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.5-02/2011/001 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., има само една оферта на Skoda Electric a.s. („Шкода Електрик“ АД) отговаряща на предварително обявените условия от Възложителя.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.09.2012 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Евгений Манолов Ганчев
Длъжност: Изпълнителен директор