00384-2012-0004

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 10.09.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридкси" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882169, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Наталия Красимирова Найденова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е "Доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm E5, Шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопление на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на поръчката е доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm E5, Шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопление на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса на стойност по-висока от 180 000 лв. без ДДС - съгласно чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.09.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина