00689-2012-0007

BG-Ямбол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" 1, За: Ангелина Танева - Началник отдел "Обществени поръчки", Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661581

Място/места за контакт: ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на «Дом стари хора и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско» и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа” по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: с. Болярско и с. Победа, община "Тунджа".
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на «Дом стари хора» и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско»” и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа по 12 обособени позиции. - Дейностите по обособени позиции: 1,2,3 и 4 от Обществената поръчка се възлагат с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” за осигуряване на храна за потребители /лица в риск/ живеещи в населени места на територията на община „Тунджа”. Изпълнението на дейности по обособени позиции 1,2,3 и 4 на поръчката има за цел своевременна доставка на хляб и хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната в кухнята на «Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско» , общ. „Тунджа” за 120 потребителя, в това число 90 в ДСП и 30 настанени в ДСХ. Позиция № 1- «Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора”- с. Болярско”, Община „Тунджа”; Позиция № 2 - “Доставка на месни и млечни продукти за нуждите на „Дом стари хора”- с. Болярско”, Община „Тунджа”; Позиция №3 - “Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора”- с. Болярско” и «Домашен социален патронаж”, Община „Тунджа”; Позиция №4-“Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора”- с. Болярско” и „Домашен социален патронаж”, Община „Тунджа”; - Изпълнение на дейностите по обособени Позиции №: 7,8,9,10,11,12,13 и 14 от Обществената поръчка се възлагат с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” по договора за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02- 0018 – С0001, във връзка с реализацията на проект "Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социалното включване в малките населени места от селски тип” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г. и има за цел осигуряване на своевременна доставка на хляб и хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната в кухнята на Социално предприятие „ Домашен социален патронаж” с. Победа, общ. „Тунджа. Осъществяването на настоящата обществена поръчка чрез своевременна доставка на качествени хранителни продукти следва да доведе до осигуряване подготовката и предоставяне на храна за 100 потребителя /лица в риск/ живеещи в 11 населени места на територията на община „Тунджа”. Поръчката включва доставка на хляб и хранителни продукти обособени в 12 обособени позиции, подробно описани по видове и количества по всяка позиция. Количествените сметки са приложени в "Описание предмета на поръчката" и са публикувани в профила на купувача посочен в раздел І.1 от обявлението. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15131000, 15500000, 15800000, 03200000, 15100000, 15130000, 15131100, 15114000, 03311000, 15112130, 15812100, 15331400, 15332400, 03210000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Месо и месни продукти
Месни продукти
Колбаси и подобни продукти от месо
Карантия (субпродукти)
Риба
Пилета
Сладкарски изделия
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Консервирани плодове
Зърнени култури и картофи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
90341.77 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2012-0007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 487484 от 19.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 87 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на месни и млечни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско, Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДИДИ" ЕООД, ЕИК 128620257, ул. "П.К.Яворов", бл. 8, вх. Б, ет. 3, ап. 5, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 19975 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 24131.9 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 88 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско, Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

''ДИДИ" ЕООД, ЕИК 128620257, жк. "П.К.Яворов", бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 15925 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17903.75 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 83 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско” Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
28.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕНСИА" ООД, ЕИК 128596525, жк. "Хале", бл.12, вх.Б, ет.10, ап.90, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 663712, Факс: 046 663712

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6381 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6199.19 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 89 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:„Доставка на Мляко и млечни продукти за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4759 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4481.6 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 90 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:„Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6878 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6859 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 91 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:„Доставка на Риба за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 541 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 574 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:„Доставка на Пиле, продукти от пилешко месо за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1351 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1500 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:„Доставка на Сладкарски изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1933 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1477.8 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 94 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:„Доставка на Зеленчукови и плодови консерви за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6954 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5426.55 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 84 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:„Доставка на Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
28.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕНСИА" ООД, ЕИК 128596525, жк. "Хале", бл.12, вх.Б, ет.10, ап.90, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 663712, Факс: 046 663712

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9169 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9209.82 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 95 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:„Доставка на Други храни за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”
V.1) Дата на сключване договора
30.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
09.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДИДИ” ЕООД, ЕИК 128620257, ул. „П.К.Яворов”, бл.8, вх.Б, ет.3, ап.5, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 0897 803061, Факс: 046 664162

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13744 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12578.16 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», за който са обособени позиции № 7,8,9,10,11,12,13 и 14 се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02- 0018 – С0001, във връзка с проект „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община "Тунджа", пл. "Освобождение" № 1, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661581

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор