Версия за печат

02724-2012-0055

BG-Кресна: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП "ДГС Кресна", ул. Македония № 198, За: Любка Чопева, Р България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2264, E-mail: dgskresna@abv.bg, Факс: 07433 2264

Място/места за контакт: ТП "ДГС Кресна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uzdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Териториално поделение на държавно предприятие

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Управление, контрол и охрана върху гори и земи от горските територии. Друго (моля пояснете): Управление, контрол и охрана върху гори и земи от горските територии.

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, диагностика, сканиране и регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части, годишен технически преглед на автомобилите и газовите уредби на същите, стопанисвани от ТП "ДГС Кресна"."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: ТП "ДГС Кресна"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договор за извършване на услуга № 37 от 29.08.2012 г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6500 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 486645 от 13.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 37 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за извършване на техническо обслужване, включващо профилактика, диагностика, сканиране и регулиране, текущ ремонт и осигуряване на резервни части на автомоблите, стопанисвани от ТП "ДГС Кресна"
V.1) Дата на сключване договора
29.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Слави Авто - 7ИА" ЕООД, ЕИК 200320511, ул. Втора № 63, Р България 2843, с Долна Градешница, общ. Кресна, Тел.: 0888 647792

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор