Версия за печат

02724-2012-0086

BG-с.Струмяни: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП"ДГС Струмяни", пл."7-ми Април", За: Йоанна Чомберова, Р.България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3061, E-mail: dgs_strumjani@abv.bg, Факс: 07434 3061

Място/места за контакт: ТП"ДГС Струмяни"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: ТП"ДГС Струмяни"

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Стопанисване на горите:управление, възпроизводство, ползване и опазванеДруго (моля пояснете): Стопанисване на горите:управление, възпроизводство, ползване и опазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, диагностика, сканиране и регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части, годишен технически преглед на автомобилитe, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“ за Обособена позиция № 2 – извършване на техническо обслужване - профилактика, диагностика, сканиране и регулиране на автомобилна техника, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, текущ ремонт на автомобилната техника в пълен обем и периодичност, тенекеджийско-бояджийски дейности, осигуряване на резервни части.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: ТП"ДГС Струмяни"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, диагностика, сканиране и регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части и годишен технически преглед на автомобилите, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Струмяни, съгласно техническа спецификация” за обособена позиция №2 – извършване на техническо обслужване - профилактика, диагностика, сканиране и регулиране на автомобилна техника, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, текущ ремонт на автомобилната техника в пълен обем и периодичност, тенекеджийско-бояджийски дейности, осигуряване на резервни части

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7650 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 488060 от 22.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 443 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за обществена поръчка за обособена позиция 2
V.1) Дата на сключване договора
27.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.08.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СЛАВИ АВТО-7ИА; Булстат: 200320511, общ.Кресна, с.Долна Градешница, ул."Втора"№63, Р.България 2843, с.Долна Градешница, Тел.: 0888 647792, E-mail: Slavi_avto7ia@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7650 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7650 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор