Версия за печат

00423-2011-0015

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис І" №121, За: инж.Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева, България 1000, София, Тел.: 03592 9212034; 03592 9212722, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 03592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнители за „Проект за разширение на Метрото в София: II етап - I диаметър, участък "бул.Цариградско шосе (МС19)-жк Дружба - летище София (МС 23)" по обособени позиции: I. Обособена позиция № 1: Участък от бул. "Цариградско шосе" /МС19/ км.2+138,90 до км.3+184,90 /края на МС20/ II. Обособена позиция № 2: Участък от км.3+184,90 /края на МС20/ до ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за проектиране и изпълнение на разширение на метрото в София. Участъкът от бул. Цариградско шосе (МС19) до летище София (МС 23) е втори участък на втори етап от първи метродиаметър на част от това разширение, а именно участъкът от МС 19, разположена на бул. Цариградско шосе през жк Дружба до летище София МС 23, с обща дължина 4968м и 4 броя метростанции. Поръчката е разделена на три обособени позиции. Обособена позиция № 1: Участък от бул. "Цариградско шосе" /МС19/ км.2+138,90 до км.3+184,90 /края на МС20/ Основната част на участъка е подземен с дължина 1046м и включва една подземна метростанция – МС20. Обособена позиция № 2: Участък от км.3+184,90 /края на МС20/ до ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 Участъкът е подземен с дължина 1825м и включва подземната метростанция МС21. Обособена позиция № 3: Участък от ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 - Летище София /МС23/ км.7+107,00. Настоящата информация се отнася само за възлагане на Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, поради сключени договори само за тях. Обхвата на работите по двете обособени позиции включва: разработване на работен проект на базата на идеен проект, предоставен от Възложителя и строителство на участъка по следните части: Конструкции, Архитектурно-строителна, Релсов път и контактна релса, Електромеханична част, в това число доставка и монтаж на Технологично оборудване, Транспортна автоматика, Диспечерско управление и слаботокови системи до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация. В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обекта, в съответствие на схемите на инженерните мрежи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45220000, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
87120659.75 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 183 - 299218 от 23.09.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 242 - 392400 от 16.12.2011 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 251 - 408847 от 30.12.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 190 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Участък от бул. "Цариградско шосе км 2+138,90 (МС19) до км 3+184,90 (края на МС20)
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.06.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Станилов-Метропроект" ЕИК 176340056, ул."Черковна"№37, район Оборище, България 1505, София, Тел.: 003592 9426910, E-mail: info@stanilov.bg, Факс: 003592 9426911

URL: http://stanilov.bg/.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23456789 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

ДА

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнителя:
Дял: 35%
Кратко описание

35% от дела на поръчката ще бъде възложена на подизпълнител - "Стартинженеринг"АД

Поръчка (Договор) №: 191 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Участък от км 3+184,90 /края на МС 20/ до ул. "Поручик Неделчо Бончев" км 5+010
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.06.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "МЕТРО ДРУЖБА"ДЗЗД ЕИК 176248000, ул. "Никола Обрзазописов"12, район Триадица, България 1408, София, Тел.: 003592 8066700, E-mail: trasegroup@trasegbg.com, Факс: 003592 8066711

URL: http://www.tracebg.com.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 63663870.75 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, България 1000, София, Тел.: 00359 29212026

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ