Версия за печат

00435-2012-0013

BG-София: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, Район "Младост", ж.к. "Младост ІV", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София, Тел.: 02 8122456, E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Място на изпълнение: DDP Incoterms 2010 до Пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) „Кубратово”, София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ , ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕНТОВ СГЪСТИТЕЛ В СПСОВ КУБРАТОВО.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34951200

Описание:

Оборудване за обработка на утайки

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
547842 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ТТ001025

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 478681 от 02.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 5564 / Обособена позиция №: / Заглавие:ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ , ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕНТОВ СГЪСТИТЕЛ В СПСОВ КУБРАТОВО.
V.1.1) Дата на сключване договора
23.08.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.07.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение „Сад-Флави“, жк. „Яворов” блок 73 етаж 5 апартамент 9, Р България 1111, София, Тел.: 02 9711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 02 8739481

URL: www.sade.bg.

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 547842 BGN без ДДС
В Брой години 3
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

УНП 00435-2012-0013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП