Версия за печат

00338-2012-0007

BG-Разград: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Виргиния Станкова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт - обществени поръчки в Дирекия "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие „Разград – градът е сцена” по проект „Разград- градът е сцена” финансиран по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/010 в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена”; Обособена позиция 2: “Промотиране на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена”;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 26
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Република България, Област Разград, град Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие „Разград – градът е сцена” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена” и Обособена позиция 2: "Промотиране на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена" финансиран по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/010 в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градскo развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Количество/обем на обществената поръчка по Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена” Организиране и провеждане на Фестивал „Разград – Градът е сцена” брой 1 1. Изработване на сценарий и програма на фестивала 2 2. Официално откриване на Фестивала 2 3. Перформанс на уличните сценични изкуства 2 4. „Уъркшоп” по изобразително изкуство 2 5. „Уъркшоп” по скулптура 2 6. „Уъркшоп” по танцово и барабанно „дръм” изкуство 2 7. „Скейт” и „Байк” шоу 2 8. Брейк и Хип-хоп парти 2 9. „Ден на откритата сцена” за автентичен фолклор и стари градски песни 2 10. „Вечер на откритата сцена” за български народни и екзотични танци, съчетани с „дръм” шоу 2 11. „Уъркшоп” по изобразително изкуство със съвместното участие на професионални музиканти от Разградската филхармония 2 12. „Уъркшоп” по екзотични танци и духови инструменти 2 13. Графити перформанси 2 14. „Вечер на откритата сцена” за „Уъркшопа” по танци и духови музикални инструменти 2 15. Официално закриване на фестивала 2 16. Нощувки на външни участници 100 17. Храна на външни участници 200 18. Транспорт на външни участници 100 19. Охрана на Събитието 2 20. Медицинско обслужване 2 21. Директно предаване чрез регионална телевизия и интернет технологии 2 22. кошчета за разделно събиране на отпадъци 40 23. наем на екотоалетни 20 24. почистване на местата на проявите 2 Количество/обем на обществената поръчка по Обособена позиция 2: “Промотиране на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена” ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ (ИКС) Бр. 1. Интернет реклама в сайтове и социални мрежи - 10 банера за по 2 месеца преди провеждане на всяко от събитията - на месец 20 2. Публикации в национални печатни издания 8 3. Изработване на рекламен клип 1 4. Излъчване на рекламен клип в национални медии 4 5. Излъчване на рекламен клип в местни и регионални медии 20 6. Изработване на филм 1 7. Промоционални прояви 20 8. Флаери 5000 9. Афиши 200

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000, 79341400

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги, свързани с рекламни кампании

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
296721 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 471223 от 24.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-11 / Обособена позиция №: / Заглавие:Организиране, провеждане и промотирaне на иновативно културно събитие „Разград – градът е сцена” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена” и Обособена позиция 2: "Промотиране на иновативно културно събитие “Разград- градът е сцена" финансиран по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/010.
V.1) Дата на сключване договора
16.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД "Консориум Разград-промо-ивент", ЕИК 176266015, гр. София, район Оборище, ул. "Оборище" № 82-84, вх.Б, ет.2., Република България 1505, гр. София, Тел.: 0887 137033, E-mail: officeksf@gmail.com, Факс: 02 9262043

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 296721 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Разград- градът е сцена” финансиран по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/010 в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

VI.2) Допълнителна информация

Обществената поръчка с горепосочения предмет е публикувана в Държавен вeстник № 28 от 27.02.2012 г. Поради невъзможност за изписване на пълният номер на договора посочен в раздел V - "сключване на договор", посочваме пълният му номер: BG 161РО001/1.1-10/2010/010-U-11.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор