Версия за печат

01210-2012-0007

BG-София: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", ул. "Хайдушко изворче" № 28, За: Веселин Кюркчиев, България 1618, София, Тел.: 02 81818881, E-mail: eps@toto.bg, Факс: 02 8181801

Място/места за контакт: Централна дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача: http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=62.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: хазарт

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 15
Основно място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации от Документацията за участие

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000, 22458000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Печатни материали, изработвани по поръчка

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

съгласно посоченото в Документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
5000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата на стойност: 50 000 /петдесет хиляди/ лева, представен под форма на банкова гаранция съгласно образеца от Документацията за участие- приложение № 9 или депозит на парична сума по сметка на Възложителя - съгласно посоченото в част четвърта, т. 19 от Документация за участие. 2.Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка на стойност: 2% от общата стойност на договора, представен под форма на банкова гаранция съгласно образеца от Документацията за участие- приложение № 10 или депозит на парична сума по сметка на Възложителя - съгласно посоченото в част пета, т. 80-90 от Документация за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

съгласно посоченото в Документацията за участие, част трета, т.3.6 и проекта на Договор - приложение № 14 към Документацията за участие

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Отпечатването на даден вид удостоверителен знак следва да се извърши след предварителна заявка от Възложителя на съответен брой конкретно посочени по вид и количество знаци. Максималното количество, което Възложителят ще поръчва с една заявка е до 10 000 000 броя удостоверителни знака. Проектът, форматът и дизайнът на удостоверителните знаци ще бъде предоставян от Възложителя предварително. Отпечатването на ролки за издаване на квитанция за направен залог следва да се извърши след предварителна заявка от Възложителя на съответно количество ролки. Максималното количество, което Възложителят ще поръчва с една заявка е до 20 000 броя ролки за издаване на квитанции за направен залог. Дизайнът на ролките ще бъде предоставян от Възложителя предварително. Поради съображения за сигурност и надеждност на изпълнението предмета на настоящата поръчка задължително изискване е всички етапи в процеса на полиграфическата изработка на елементите за защита да се извършват на една работна площадка (производствена площ). Доставката на удостоверителните знаци се извършва в пачки от по 250 броя всяка, в кашони от по 20 пачки, етикирани с данни относно вида игра, разновидност, количеството и поредни номера /№…от…до/. Доставката на ролки за издаване на квитанции за направен залог се извършва в опаковки от по 10 ролки, етикирани с данни относно количеството им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Оригинал/нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между участниците в обединението, както и водещият участник в обединението и лицето/лицата, което представлява обединението. Договорът трябва да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя. Ако договорът за обединение не е с нотариална заверка на подписите на участниците в него, да бъде представено и пълномощно с нотариално заверени подписи за представителната власт на лицето, упълномощено да представлява обединението.1 Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко юридическо лице и документ за самоличност на физическо лице, включено в обединението. 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал.5 от ЗОП (оригинал) - съгласно образците, приложени към документацията за участие. 6.Документ за гаранция за участие в процедурата . 7.Документ за закупена документация за участие. 8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. оригинал или заверено от участника копие на баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. или в зависимост от датата на започване на дейността на участника, заверени от одитор, когато приложимото законодателство изисква публикуването им и извършването на такава заверка. 2. информация за общия оборот и за оборота на доставките и услугите, реализирани от участника и сходни с предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (оригинал). Задължително информацията за общия оборот и за оборота на доставките трябва да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: всеки участник в процедурата трябва да има оборот от предоставяне на услугите и доставките, които са със сходен предмет на поръчката през последните три години сумарно за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. или в зависимост от датата на започване на дейността, в размер не по-малък от 5 000 000 (пет милиона) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. списък на основните договори за предоставяне на услуги, които са със сходен предмет на настоящата поръчка /отпечатване на документи за оптично четене и/или ролки за издаване на квитанции от термохартия/, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите (оригинал на декларация по образец), придружен от 2 (две) препоръки за добро изпълнение (заверено копие) на договори от посочените в списъка. Задължително информацията за основните договори за доставките и услугите, предмет на поръчката, трябва да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата. 2. заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001:……или еквивалентно с обхват полиграфически услуги офсетов и дигитален печат; производство на холограмни продукти. 3. декларация–опис, свободен текст (оригинал) от участника в процедурата, на разполагаемото от него техническо оборудване, което ще използва при изпълнение на настоящата поръчка и с което се доказва, че оборудването отговаря на следните минимални изисквания за капацитет на печатни устройства за печат А4 за 24 часа: - офсетов печат - 1 милиона листа; - дигитално предпечатно оборудване с 2400 dpi (за качествено възпроизвеждане на елементите за сигурност при офсетов печат); - производство и апликиране на холограмни продукти. 4. заверени от участника копия на документи /например документ за собственост, документ за наем, извлечение от баланс и др./, доказващи, че участникът в процедурата разполага с необходимото техническо оборудване, отговарящо на следните минимални изисквания за капацитет на печатни устройства за печат А4 за 24 часа: - офсетов печат - 1 милиона листа; - дигитално предпечатно оборудване с 2400 dpi (за качествено възпроизвеждане на елементите за сигурност при офсетов печат); - производство и апликиране на холограмни продукти.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да има опит в съответствие с предмета на поръчката, изразяващ се най-малко чрез изцяло изпълнени поне 2 договора с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка /отпечатване на документи за оптично четене и/или ролки за издаване на квитанции от термохартия/, чието изпълнение е приключило през някоя от последните три календарни години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват полиграфически услуги офсетов и дигитален печат;производство на холограмни продукти. 3. Участникът трябва да има на свое разположение техническо оборудване, което ще използва при изпълнение на настоящата поръчка, което да отговаря на следните минимални изисквания за капацитет на печатни устройства за печат А4 за 24 часа: - офсетов печат - 1 милиона листа; - дигитално предпечатно оборудване с 2400 dpi (за качествено възпроизвеждане на елементите за сигурност при офсетов печат); - производство и апликиране на холограмни продукти.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.09.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в Централна дирекция на ДП "БСТ", гр. София, ул. "Хайдушко изворче" №28, всеки работен ден, в периода от 09.00 до 16.00 часа. Документацията е на стойност 5 /пет/ лева без ДДС, внесена в брой, в касата на Възложителя /находяща се на адреса, посочен в предходното изреченеие/ или по сметката на Възложителя: ЦД на БСТ, при СИБАНК АД, клон ОРМ, регион Тунджа, ул. Тунджа 12 А, гр. София, IBAN: BG97BUIB98881000304509, BIC: BUIBBGSF, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:..../посочва се съответно/

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
01.10.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.10.2012 г.  Час: 10:00
Място

Централна дирекция на ДП "БСТ", гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ