00030-2012-0007

BG-Силистра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Р.Тодорова - мл. експерт ОП, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Община Силистра, разделена на четири обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: община Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Договор № 2012-008-Д за обособена позиция№1"Доставка на почистващи препарати за сгради на общинска администрация". 2. Договор №2012-009- Д за обособена позиция №2 "Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни и медицински материали за "Детски ясли и ДДЗ". 3. Договор № 2012- 010- Д за обособена позиция №3 "Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни и медицински материали за поделенията на "Общинска служба за социални услуги".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 39831000, 39800000, 33700000, 33760000, 39831300, 33140000

Описание:

Почистващи продукти
Перилни и почистващи препарати
Почистващи и полиращи продукти
Продукти за лични грижи
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Почистващи препарати за подове
Медицински консумативи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
61994.16 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 485006 от 31.05.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История №2012-008-Д История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на почистващи препарати за сгради на общинска администрация
V.1) Дата на сключване договора
15.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Паралел 92 Трейд" ЕООД ЕИК 201474640, ул. "Хан Омуртаг" №16 вх.А ет.1 ап.3, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 822252, Факс: 086 822252

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2999.83 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2012-009-Д / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни и медицински материали за "Детски ясли и ДДЗ".
V.1) Дата на сключване договора
17.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лъки Сис" ЕООД ЕИК 201324078, ул. "Харалампи Джамджиев" №1, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 882560

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9589.84 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2012-010-Д / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни и медицински материали за поделенията на "Общинска служба за социални услуги".
V.1) Дата на сключване договора
17.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лъки Сис" ЕООД ЕИК 201324078, ул. "Харалампи Джамджиев"№1, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 882561, Факс: 086 882562

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 49404.49 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор