Версия за печат

00267-2012-0007

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Бойка Паланова - главен юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656475, Факс: 032 656425

Място/места за контакт: дирекция "Устройство на територията"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт - 2020 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт - 2020 г.", като обхваща две обособени позиции. За обособена позиция № 1 "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пловдив" е сключен договор № 12ДГ946/13.08.2012 г. на обща стойност 631000,00 лв. без ДДС /шестстотин тридесет и една хиляди лева/, съответно 727200,00 лв. с вкл. ДДС /седемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева/.За обособена позиция № 2 "Изготвяне на документация за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР съгласно ЗБР, ЗООС и останалите относими към дейността нормативни актове" е сключен договор № 12ДГ953/14.08.2012 г. на обща стойност 29900,00 лв. без ДДС /двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/, съответно 35880,00 лв. с вкл. ДДС /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000, 71620000, 71210000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги, свързани с анализи
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
660900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена за изпълнение на поръчката - критерият е приложим за обособена позиция № 1; тежест: 40
Показател: техническо предложение за изпълнение - критерият е приложим за обособена позиция № 1; тежест: 40
Показател: срок за изпълнение на поръчката - критерият е приложим за обособена позиция № 1; тежест: 20
Показател: най-ниска цена - критерият е приложим само за обособена позиция № 2; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 41 - 066829 от 29.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 12ДГ946 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Пловдив
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.07.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Консорциум Пловдив 2020" ДЗЗД ЕИК 176341927, бул. "Шипченски проход" № 2, България 1000, София, Тел.: 02 9705913, Факс: 02 9712480

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 631000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 12ДГ953 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Изготвяне на документация за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимостта на ИПГВР съгласно ЗБР, ЗООС и останалите относими към дейността нормативни актове
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.07.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екоем" ЕООД ЕИК 121079308, жк Младост 2, бл.235, вх.1, ет.3, ап.10, България 1000, София, Тел.: 02 8850033, Факс: 02 8852413

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29900 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Схема за безвъзмездна финансова помощ "BG161PO001/1.4 - 07/2010:"Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г."

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице при условията на чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ