Версия за печат

02724-2012-0032

BG-Кресна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП "ДГС Кресна", ул. Македония № 198, За: Любка Чопева, Р България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2264, E-mail: dgskresna@abv.bg, Факс: 07433 2264

Място/места за контакт: ТП "ДГС Кресна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Териториално поделение на държавно предприятие

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Стопанисване на горите - управление, възпроизводство, ползване и опазванеДруго (моля пояснете): Стопанисване на горите - управление, възпроизводство, ползване и опазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС КОНСУМАТИВИ, КОМПЮТРИ И ОФИС ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТП "ДГС КРЕСНА"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП "ДГС Кресна"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на прогнозно количество канцеларски материали

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2129.32 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 485254 от 01.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 32 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за периодична доставка на канцеларски материали
V.1) Дата на сключване договора
14.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елтех" ЕООД ЕИК 040470310, бул. Димитър Благоев № 1, Р България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61043, Факс: 0391 63857

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1659.32 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 1659.32, Най-висока цена 2082.29 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 33 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за Периодична доставка на компютри и офис техника
V.1) Дата на сключване договора
14.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елтех" ЕООД ЕИК 040470310, бул. Димитър Благоев № 1, Р България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61043, Факс: 0391 63857

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 470 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 470, Най-висока цена 648.46 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор