Версия за печат

00699-2012-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", бул. "Г.М.Димитров" №52а, ет. 6, За: АОП, България 1797, София, Тел.: 02 9035146, Факс: 02 9625078

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dprao.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dprao.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Управление на радиоактивни отпадъци

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на лични предпазни средства и работно облекло за персонала на ДП "РАО"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: СП "РАО-Козлодуй", гр. Козлодуй СП "ИЕ-Козлодуй", гр. Козлодуй СП "ПХРАО-Нови хан", с. Нови хан
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лични предпазни средства и работно облекло, обявени в 78 самостоятелно обособени позиции, съгласно техническа спецификация. Доставката е за СП "РАО-Козлодуй", СП "ИЕ-Козлодуй" и СП "ПХРАО-Нови хан"

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
221284.14 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 69 - 114284 от 07.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 2012059 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на работно облекло и лични предпазни средства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Превента" ООД, ул. Лакатнишки скали №1, България 2273, гара Лакатник, Тел.: 02 4224012, Факс: 02 9791742

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9963.64 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012058 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на лилични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Викинг-Т" ООД, ул. "Найден Попстоянов", България 4000, Пловдив, Тел.: 032 653390, Факс: 032 632933

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29302.4 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012057 / Обособена позиция №:21 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Бултекс 99" ЕООД, бул. "Васил Априлов" №31, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 909700, Факс: 032 909709

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 82109.8 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012056 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Дрегер Сейфти България" ЕООД, бул. Джеймс Баучер №2, България 1407, София, Тел.: 02 9634366, Факс: 02 9630098

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17806.5 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012055 / Обособена позиция №:62 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Топтекс-Пе" ЕООД, бул. "Източен" №41, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 670101, Факс: 032 696152

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 19577.6 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012061 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Дигит-2005" ЕООД, ул. Райко Жинзифов" №9, ет.3, България 9000, Варна, Тел.: 052 640622

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 864.3 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012064 / Обособена позиция №:54 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Глобус-Стил" ООД, ж.к. Връбница-1, бл. 530, вх.А, магазин №2, България 1229, София, Тел.: 02 9343103

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3384 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012065 / Обособена позиция №:47 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Олимп - Предпазни екипировки" ЕООД, ул. "Фердинандова" №98, България 8000, Бургас, Тел.: 056 839051

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4200.5 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2012063 / Обособена позиция №:55 / Заглавие:Доставка на лични предпазни средства и работно облекло
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.03.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Трик" ЕООД, кв. Галата, м-ст Зеленика 3067, България 9000, Варна, Тел.: 052 378707

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 54075.4 BGN без ДДС
В брой месеци: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ