Версия за печат

00092-2012-0020

BG-Смолян: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смолян, бул. "България" № 12, За: Виктор Монев, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67685, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: www.smolyan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Подпорна стена на общински път SML 3259 /III-866/ Широка лъка – Гела – махала „Белаковска” при км.2+800, Община Смолян”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: територията на с. Гела
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Подпорна стена на общински път SML 3259 /III-866/ Широка лъка – Гела – махала „Белаковска” при км.2+800, Община Смолян”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
187558.25 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VІІ, Раздел ІІ от ЗОП - договаряне без обявление
V.1) Дата на сключване договора
07.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Балканстрой" ЕООД, ЕИК: 120611562, ул. "Кирил Маджаров" № 6, вх. В, ап. 23, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0895 718145

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 187558.25 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

1. ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ Вследствие проливни дъждове на 04 – 06.05.2011г. се свлича част земна маса в участък от 60м. Пропада изцяло едното пътно платно за движение, като е разрушена голяма част от зиданата подпорна стена. Нарасналата инвестиционна активност в последните години и интензивното движение на тежки товарни автомобили в района е довело до деформация на стената, изразяваща се в завъртане около външния край на фундамента и наклоняването й напред в горния край. Между короната на стената и пътното платно има неасфалтирана зона, която е с ширина 1-1,20м. В обхвата на тази зона се е образувала надлъжна фуга, успоредна на стената. Атмосферните и скатни води са проникнали в тази фуга и стигайки до основите, водите са започнали полека да изнасят почвата под фундамента – предизвикана е суфозия. Това е довело и до разрушаване на стената. Пътят в това състояние е опасен за експлоатация. След сигнал, на 12.05.2011 г. е извършена проверка от специалисти. Установена е необходимостта от възстановяване на подпорната стена, с цел укрепване на пътя и осигуряване на безопасността на хората и движещите се ППС. Изготвен е проект от лицензиран проектант. Преписката е изпратена до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за разглеждане, одобрение и финансиране на обекта. С РЕШЕНИЕ №4 от 19 април 2012 год. на МКВП МС има осигурено финансиране. На 14.06.2012 г. се констатира, че е пропаднало изцяло едното пътно платно за движение и е затруднено движението на ППС. Техническото състояние на обекта е много тежко - аварирало съоръжение. Необходимо е изграждането на нова подпорна стена за укрепване на пътя съгласно одобрения проект и незабавно започване на СМР, тъй като пътя в това състояние не може да се експлоатира. Активността на започналите процеси, краткия строителен период и създалата се опасност за живота и здравето на гражданите, не позволят да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на договаряне с обявление. 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ. Преди датата на решението за откриване на настоящата процедура на договаряне без обявление са възникнали обстоятелствата, посочени в т.3.1 от настоящата покана, които отговарят на дефиницията: “събитие от извънреден характер” съгласно § 1, т. 28а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, а именно природно бедствие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората и околната среда. Община Смолян при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или предотврати това природно бедствие. Налице е причинно-следствена връзка между това “събитие от извънреден характер” и невъзможността да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.