Версия за печат

01958-2012-0002

BG-СЕЛО АНТОН: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА АНТОН, СЕЛО АНТОН, ПЛ.СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2500, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.anton.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителство - „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон / III – 606/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+406.71”, включващ1.Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III -606/ от км 0+000 до км 1+920,45; 2.Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III – 606/ от км 1+920,45 до км 3+187,09; 3.Реконструкция на съществуващият уличен водопровод ф80мм ст.тр. от км 1+730 до км 1+930 – клон 48, село Антон;4.Реконструкция на съществуващият уличен водопровод ф100мм ст.тр. от км 1+930 до км 2+770 – клон VI , село Антон;5.Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III – 606/ от км 3+187.09 до км 4+406.71;Изпълняван по Договор № 232/321/00923 от 08.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: село Антон
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строителство - „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон / III – 606/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+406.71”, включващ Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III -606/ от км 0+000 до км 1+920,45; Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III – 606/ от км 1+920,45 до км 3+187,09; Реконструкция на съществуващият уличен водопровод ф80мм ст.тр. от км 1+730 до км 1+930 – клон 48, село Антон; Реконструкция на съществуващият уличен водопровод ф100мм ст.тр. от км 1+930 до км 2+770 – клон VI , село Антон; Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ - Антон - / III – 606/ от км 3+187.09 до км 4+406.71, изпълняван по Договор № 23/321/00923 от 08.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233220, 45233142

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Работи по ремонт на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2448006 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Финансово предложение; тежест: 60
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 476659 от 26.03.2012 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 477126 от 28.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
02.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КОНСОРЦИУМ ТРАНС МАГИСТРАЛИ, ул."Софийски герой" №3, България 1612, София, Тел.: 07181 7241

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2630274 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2448006 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

МЯРКА 321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013”, Програма за развитие на селските райони договор №23/321/00923"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно (чл. 120 от ЗОП) Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл.27а, ал.3 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. публикуването на решението по чл.79, ал.8, чл.83г, ал.3, чл.83ж, ал.1, чл.88, ал.8, чл.93ж, ал.4 и чл.106, ал.4; 3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра за обществени поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор