Версия за печат

02724-2012-0040

BG-Трън: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападно държавно предприятие ДП, Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Трън", ул. Яким Тошков № 10, За: Георги Георгиев, България 2460, Трън, Тел.: 07731 2136, E-mail: dgs_tran@abv.bg, Факс: 07731 3041

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgstran.wordpress.com.

Адрес на профила на купувача: www.dgstran.wordpress.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: териториално поделение на държавно предприятие

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: дейности по Закона за горитеДруго (моля пояснете): дейности по Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Периодична доставка на прогнозни количества канцеларски материали за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Трън, ул. Яким Тошков № 10
Код NUTS: BG414
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Периодична доставка на прогнозни количества канцеларски материали за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197000, 30199000

Описание:

Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1159.61 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 472416 от 29.02.2012 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 485904 от 07.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 48 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Периодична доставка на прогнозни количества канцеларски материали за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”
V.1) Дата на сключване договора
01.08.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хорека Логистик ООД, ЕИК 201718799, жк. Борово, бл. 231, ет. 14, ап. 69, България 1680, София, Тел.: 0878 383064, E-mail: info.horeka@mail.bg, Факс: 02 8559325

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1287.95 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1159.61 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор