Версия за печат

00022-2012-0005

BG-Асеновград: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, За: инж.Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: инж.Георги Ангелов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Дейности за информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали по Проект "Асеновград - свещената порта на Родопите"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Услуги по разработката, размножаването и разпространението на информационни и маркетингови материали за туристическите атракции в община Асеновград и организиране на събития за представяне и популяризиране на проекта и туристическите атракции в Община Асеновград. Дейностите, които избрания изпълнител трябва да извърши са описани подробно в техническата спецификация и най-общо обхващат: Дейности по Публичност на проекта и визуализация: Начална пресконференция и Заключителна пресконференция - отворени за местни граждани и заинтересовани лица, с поканени журналисти да отразят събитието. Реализация на дейности за визуализация на строителните дейности: 2 билборда, с информация за изпълняваните строително-реставрационните дейности и за проекта като цяло; 2 постоянни обяснителни табели - поставени на видно място, достъпно за широката общественост; Реализация на дейности за информираност и публичност на населението на град Асеновград и община Асеновград относно проекта и неговото изпълнение, вкл.: 2 статии в местни вестници – 1след началната пресконференция и 1 след финалната пресконференция; 1000 брошури-представящи целите и дейностите на проекта и оповестяващи финансовото участие на ЕС в проекта; изготвени и поставени 600 информационни плаката, съдържащи информация за резултатите от проекта; официално откриване събитие „Първа копка” при започването на строително-реставрационните дейности на територията на комплекс Асенова крепост с участието на представители на местната власт и медиите;официално откриване на обновения и ресоциализиран комплекс Асенова крепост с участието на представители на местната власт и гражданската общественост;150 промоционни пакета (папка, химикал, бележник, ключодържател с USB, компакт диск). Реализация на дейности за маркетинг и реклама на новосъздадената туристическа атракция и налагане на комплексния туристически продукт на община Асеновград: изработване на лого и емблема на археологическия комплекс Асенова крепост; изработване и мултиплициране на туристическа брошура с кратка история на археологическия комплекс Асенова крепост - 5000 туристически брошури;изработване, доставка и монтаж на информационни табла с карти-20 бр.;изработване и мултиплициране на луксозен туристически гайд -5 000 бр;създаване на уеб-сайт на археологическия комплекс Асенова крепост;изработка на промоционални филми - сценарий, режисура, заснемане, монтаж, обработка, озвучаване;пет рекламни билборда наети за срок от една година, които ще рекламират туристическата атракция комплекс „Асенова крепост” на ключови места, подбрани така че да привлекат максимално интереса на потенциалните посетители.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 92100000, 79996000, 79340000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги по производство, разпространение и прожектиране на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги по организиране на бизнес събития
Рекламни и маркетингови услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
125724.72 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 469330 от 20.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Дейности за информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали по Проект "Асеновград - свещената порта на Родопите"
V.1) Дата на сключване договора
16.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум Опус - Булса ДЗЗД- София, бул. "Свети Наум" №9, ап.1, България 1421, София, Тел.: 02 8194070, Факс: 02 819480

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 157380 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 125724.72 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”, изпълняван от община Асеновград и финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор