Версия за печат

00007-2012-0003

BG-Мездра: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, За: инж.Николинка Кътовска, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: гр.Мездра, ул."Хр.Ботев" №27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на публичност на проекта и публичност на атракциите във връзка с ДБФП №BG161PO001/3.1-03/2010/021 финансиран от ОП"Регионално развитие" 2007-2013 г. по проект "Историята, културата и природата- туристическите атракции на община Мездра"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 26
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр.Мездра, обл.Враца
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Услуга за изпълнение на мерки по информираност и публичност на атракциите, по проект "Историята, културата и природата - туристическите атракции на Община Мездра" във връзка с ДБФП №BG161PO001/3.1-03/2010/021 финансиран от ОП"Регионално развитие" 2007-2013 г.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22150000, 22462000, 79342000

Описание:

Брошури
Рекламни печатни материали
Маркетингови услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
72713 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Оценка на разбиране на задачата и предлагана методология - само за позиция 3, а за останалите позиции критерият е "най-ниска цена"; тежест: 40
Показател: Оценка на предлагания срок за изпълнение на поръчката - само за позиция 3, а за останалите позиции критерият е "най-ниска цена"; тежест: 30
Показател: оценка на предложената цена от участника -само за позиция 3, а за останалите позиции критерият е "най-ниска цена"; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-108-6 / Наименование:Обособена позиция 1 -Дейности по информираност, публичност и визуална идентификация на проекта
V.1) Дата на сключване на договора
13.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПРИМА-продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция" АД София ЕИК 121689471, ул."Орехова гора" №42 А, РБългария 1404, София, Тел.: 02 8186666, E-mail: office@agencyprima.com, Факс: 02 8186667

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10513 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № U-108-8 / Наименование:Обособена позиция 2 - Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции
V.1) Дата на сключване на договора
13.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД"Маг адвъртайзинг" ООД -Кей Пи Ем Консултинг ЕООД" София ЕИК 176269634, бул."България" 102, БЦ Белисимо, офис 8, РБългария 1680, София, Тел.: 02 8548092, Факс: 02 8548093

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 42200 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № U-108-7 / Наименование:Обособена позиция 3 - Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на Археологически комплекс "Калето"
V.1) Дата на сключване на договора
13.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бул Про Консултинг" ЕООД София ЕИК 131521671, бул."България" №98,ет.2,офис 1Г - бизнес сграда "АСТРА", РБългария 1618, София, Тел.: 02 4924653, Факс: 02 4924653

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

ОП"Регионално развитие" 2007-2013г. ДБФП №BG161PO001/3.1-03/2010/021 по проект "Историята, културата и природата- туристическите атракции на община Мездра"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор