Версия за печат

00646-2012-0005

BG-Първомай: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Първомай, ул. "Братя Миладинови" № 50, За: Ангел Папазов, Р България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62201, E-mail: obaparv@parvoai.escom.bg, Факс: 0336 63119

Място/места за контакт: Ангел Папазов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parvomai.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 4 обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: община Първомай
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 4 обособени позиции”: Първа позиция -„Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция -„Доставка на бензин А 98 Н”; Четвърта позиция – Доставка на природен газ”; Позиция 1 Доставка на дизелово гориво Доставката на дизелово гориво ще се извършва по следния начин: Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Офертата за дизелово гориво да е придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. С дизелово гориво ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Чистота”, Образование, “ Домашен социален патронаж”, “Улично осветление”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 70 000 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години. Позиция 2 Доставка на безоловен бензин А 95 Н Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. С бензин А 95 ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Общинска администрация”, “Общинска охрана”, “Озеленяване”, “Чистота”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 4500 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Позиция 3 Доставка на бензин А 98 Н Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. С бензин А 98 ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Общинска администрация”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 4500 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Позиция 4 Доставка на природен газ Приблизително количество 70 000 кубически метра. Природният газ е за нуждите на отоплителната инсталация на сградата на общинска администрация Първомай, ЦДГ Марица Първомай и ОДЗ Осми март Първомай, ЦДГ "Пролет" кв. Дебър. Кандидатът да представи лицензия от ДКЕВР по Закона за енергетиката. Забележка: По позиция 1-3, Възложителат предостовя на Изпълнителя при подписването на договора списък с автомобилите и лицата, които имат право да зареждат със съответното гориво. Списъкът може да бъде актуализиран по всяко време от страна на Възложителя. По представения списък Изпълнителят издава карта за безкасово зареждане.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09132100

Описание:

Безоловен бензин


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00646-2012-0005

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 69 - 114227 от 07.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 347 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на безоловен бензин А 95
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.06.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петрол АД ЕИК 831496285, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 43, Република България 1000, София, Тел.: 02 4960352

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

договорът се сключват за период от две години, при определени единични цени, без фиксирани количества

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ