Версия за печат

01036-2012-0001

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград" ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Богдана Ганева - магистър фармацевт, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20407

Място/места за контакт: Богдана Ганева - магистър фармацевт
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодична доставка на медикаменти след предварителна заявка по отделни номенклатурни единици от приложената спецификация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
720706.28 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 474847 от 13.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на различни медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; ЕИК 103267194, район Надежда, бул. Рожен № 16, Репуллика България 1220, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

URL: www.sopharmatrading.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 349918.35 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на различни медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
05.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медекс ООД, ЕИК 131268894, Район Младост, жк Горубляне, ул. Самоковско шосе № 2, Република България 1138, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medexpharma.com, Факс: 02 9175538

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 67758.55 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на различни медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
09.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медофарма ЕООД, ЕИК 121578346, жк Младост 1, бл. 38, вх. Б, РБ 1000, София, Тел.: 02 9743709

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 33396.85 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на различни медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
12.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Инвекс Трейдинг АД, ЕИК 201039264, ул. Александър Димитров № 23, Република България 4000, село Труд, Тел.: 032 210881, Факс: 032 210881

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 55256.48 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на различни медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
12.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЛИБРА ЕАД, ЕИК 102153152, ул. Акад. Стефан Младенов № 3, Република България 1700, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: marina@libra-ag.com, Факс: 029658172

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 212288.05 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на различини медикаменти по приложена спецификация
V.1) Дата на сключване договора
12.07.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Булмар МЛ ООД, ЕИК 131148628, жк. Манастирски ливади ул. Пирин № 32, Република България 1000, София, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 9532462

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2088 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор